مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: المپیک
سال:1382 | دوره:11 | شماره:4-3 (پیاپی 24)
صفحه شروع:29 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

53

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف کلی از تحقیق حاضر, بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو در دانشگاه آزاد خوراسگان بود. به همین منظور, 498 نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدند تا به سوالاتی پاسخ دهند که در این زمینه مطرح شده بود. از این تعداد, 300 نفر بیان کرده اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت می کنند (102 نفر یک بار در هفته یا بیشتر, 129 نفر یک بار در ماه یا بیشتر و 69 نفر یک بار در سال یا بیشتر) 198 نفر دیگر نیز گفته اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی کنند. عاملهای بازدارنده بررسی شده در این تحقیق, شامل این 9 عامل بود: وقت, پول, علاقه, وسیله نقلیه, امکانات, روابط اجتماعی, ناآگاهی, توانایی و مهارت, آمادگی و سلامتی. نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده, بر اساس آزمونهای تحلیل واریانس تک متغیره و توکی مستقل, تحلیل واریانس چند متغیره و فریدمن, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین عاملهای بازدارنده از نظر دانشجویان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در فعالیتهای ورزشی, دو عامل امکانات و روابط اجتماعی در سطح P<0.05 معنی دار بود. دانشجویانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی کنند, تأثیر عاملهای بازدارنده, مثل : وسیله نقلیه, روابط اجتماعی, ناآگاهی, مهارت و سلامتی را از سایر عاملها دانسته اند. بر اساس آزمون فریدمن در این تحقیق, عاملهای بازدارنده به ترتیب عبارتند از : امکانات, روابط اجتماعی, وسایل نقلیه, ناآگاهی, وقت, پول, توانایی و مهارت, علاقه, آمادگی و سلامتی.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی