مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا | سال:1382 | دوره:- | شماره:14 | صفحه شروع:32 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

706

دانلود:

288

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصل ارتباط در طراحی شهری

نویسنده

توسلی محمود

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 39

چکیده

 این مقاله به اصل ارتباط به مثابه اساسی ترین مفهومی که درتمام اصول و قواعد طراحی شهری جریان دارد, می پردازد. در مقدمه به هدف طراحی شهری و مراتب اصول, از ساده و سنجش پذیر گرفته تا دشوار و پیچیده اشاره شده است. سپس به مفهوم ارتباط که با برخی مفاهیم دیگر مانند جزء و کل پیوند دارد, توجه شده است. در اشارة تاریخی ضمن مرور بر مفهوم ارتباط در برخی آثار بر جستة جهان, بر نظرات دو چهرة برجستة تاریخ معماری و هنر و شهرسازی یعنی ویتروویوس و کالن تاکید شده است و یکی از مهم ترین ویژگی های اندیشة کالن در طرح های پیاپی که از نظر تحلیل گران غربی پنهان مانده, نشان داده شده است. سرانجام مقدمتا دو رهنمود مطرح شده و با آوردن شواهد تصویری مفهوم ارتباط در شهرهای تاریخی ایران و ترکیب بدنة خیابان توضیح داده شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID