مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

457

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثرات تحریکی پروتئین Tax ویروس HTLV-I بر مسیرهای سیگنالینگ وابسته به CREB وNFkB با استفاده از دو پلاسمید جدید ریپورتر مبتنی بربیان آنزیم بتاگالاکتوزیداز

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 هدف: ساخت دو پلاسمید ریپورتر برای بررسی اثرات پروتیین Tax ویروس HTLV-I بر مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی که ازدو پروتیین CREB و NFkB استفاده می کنند.مواد و روشها: پس از انتقال ژن بتاگالاکتوزیداز باکتریایی و سیگنال پلی آدنیلاسیون ژن BGH به پلاسمید pUC18, نواحی پروموتری HTLV-I LTR و Human IL2 Receptor alpha با PCR تکثیر و به پلاسمید اخیر منتقل شدند. برای ارزیابی میزان تحریک این پروموترها, پس از ترانسفکشن سلولهای 293T با پلاسمیدهای ساخته شده و پلاسمید بیانی HTLV-I Tax, روشهای رنگ آمیزی با X-gal, الایزا و اندازه گیری فعالیت آنزیمی بتاگالاکتوزیداز در مصرف سوبسترای CPRG, آماده و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که پلاسمیدهای ساخته شده به خوبی به تحریک با Tax پاسخ داده و بتاگالاکتوزیداز تولیدی با هر سه روش قابل ارزیابی است. دو روش الایزا و فعالیت سنجی همبستگی بسیار بالایی (r=0.949) را نشان داد.نتیجه گیری: هر دو پلاسمید ساخته شده در این تحقیق قادر به افزایش بیان قابل توجه بتاگالاکتوزیداز پس از تحریک با HTLV I Tax هستند. مزایای روشهای مختلف ارزیابی بیان مورد مقایسه قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آزادمنش، کیهان، روح وند، فرزین، امینی، صفیه، آرش کیا، آرش، و کازانجی، میرداد. (1383). ارزیابی اثرات تحریکی پروتئین Tax ویروس HTLV-I بر مسیرهای سیگنالینگ وابسته به CREB وNFkB با استفاده از دو پلاسمید جدید ریپورتر مبتنی بربیان آنزیم بتاگالاکتوزیداز. یاخته، 6(24)، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/417676/fa

  Vancouver: کپی

  آزادمنش کیهان، روح وند فرزین، امینی صفیه، آرش کیا آرش، کازانجی میرداد. ارزیابی اثرات تحریکی پروتئین Tax ویروس HTLV-I بر مسیرهای سیگنالینگ وابسته به CREB وNFkB با استفاده از دو پلاسمید جدید ریپورتر مبتنی بربیان آنزیم بتاگالاکتوزیداز. یاخته[Internet]. 1383؛6(24):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/417676/fa

  IEEE: کپی

  کیهان آزادمنش، فرزین روح وند، صفیه امینی، آرش آرش کیا، و میرداد کازانجی، “ارزیابی اثرات تحریکی پروتئین Tax ویروس HTLV-I بر مسیرهای سیگنالینگ وابسته به CREB وNFkB با استفاده از دو پلاسمید جدید ریپورتر مبتنی بربیان آنزیم بتاگالاکتوزیداز،” یاخته، vol. 6، no. 24، pp. 1–9، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417676/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی