video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

724

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه تستهای انعقادی قبل از عمل باخونریزی پس از عمل در آدنوتانسیلکتومی

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 9

چکیده

 مقدمه: هر چند استفاده از تستهای انعقادی.قبل از عمل به عنوان یک آزمون متداول در بیمارانی که کاندید عمل آدنوتونسیلکتومی می شوند, معمول است, لیکن کاربرد آنها مورد بحث است. هدف از مطالعه حاضر, بررسی درصد فراوانی تستهای مختل در این بیماران و مقایسه دو گروه با و بدون خونریزی پس از عمل است. روش و مواد: در یک مطالعه آینده نگر در طی 5 سال از سال 1376 الی 1380, بیمارانی که کاندید عمل آدنوتونسیلکتومی شدند, مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از عمل تستهای PT و PPT و پلاکت در بیماران اندازه گیری شد. پس از عمل درصد بروز خونریزی در طی 24 ساعت پس از عمل ارزیابی گردید. درصد فراوانی تستهای مختل در گروه با و بدون خونریزی مقایسه شد. جهت بررسی آماری از آزمون کای دو استفاده شد. مقادیر P کمتر از 5% معنی دار بود. نتایج: در این مطالعه 600 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند 11 بیمار (1.8 درصد) دچار خونریزی پس از عمل شدند. درصد فراوانی تستهای انعقادی.مختلف در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. از 11 بیمار با خونریزی در 8 بیمار (72.7 درصد) تستهای انعقادی.طبیعی بود. تمام موارد اختلالات تستهای انعقادی.در سنین زیر 15 سال دیده شد. نتیجه گیری: مختل بودن تستهای PTT, PT پلاکت, قادر به پیش بینی خونریزی پس از عمل در بیماران نمی باشد و استفاده روتین قبل از عمل این تستها, در کلیه بیماران توصیه نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اخوت، احمدرضا، سنبلستان، سیدمهدی، حسین پور، مهرداد، و قیاسی، فرحناز. (1382). رابطه تستهای انعقادی قبل از عمل باخونریزی پس از عمل در آدنوتانسیلکتومی. مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، 15(2 (پیاپی 32))، 7-9. SID. https://sid.ir/paper/417622/fa

  Vancouver: کپی

  اخوت احمدرضا، سنبلستان سیدمهدی، حسین پور مهرداد، قیاسی فرحناز. رابطه تستهای انعقادی قبل از عمل باخونریزی پس از عمل در آدنوتانسیلکتومی. مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران[Internet]. 1382؛15(2 (پیاپی 32)):7-9. Available from: https://sid.ir/paper/417622/fa

  IEEE: کپی

  احمدرضا اخوت، سیدمهدی سنبلستان، مهرداد حسین پور، و فرحناز قیاسی، “رابطه تستهای انعقادی قبل از عمل باخونریزی پس از عمل در آدنوتانسیلکتومی،” مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، vol. 15، no. 2 (پیاپی 32)، pp. 7–9، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417622/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی