مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,159

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کلسترول، تری گلیسرید،LDL،VLDL،HDL و زیر گروههای آن (HDL3،HDL2) در بیماران قلبی و عروقی با انسداد رگی و مقایسه آن با گروه کنترل

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 225

کلیدواژه

انسداد عروق کرونری(HDL2Q4
(CADQ4

چکیده

 تحقیق حاضر بر روی 99 نفر زن و مرد در محدوده ی سنی 75-33 با درد قفسه ی سینه به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه نمودند, انجام شد. 57نفر از این افراد مبتلا به انسداد عروق کرونر(CDA) و 42 نفر بدون انسداد بودند. آزمایشات بیوشیمیایی برای اندازه گیری TC,LDL-C,VLDL-C,TAG انجام گرفت و برای اندازه گیری HDL-C و زیر گروههای آن از روش رسوبی استفاده شد. میانگین میزان TC,TAG,LDL-C,VLDL-C نسبت TC /HDL-Cو نسبتLDL-C/HDL-C در مبتلایان به CAD نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داده,و میانگین میزانHDL-C,HDL2-C و نسبت HDL2-C/HDL3-C در بیماران با انسداد نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داده است. میانگین مقدارHDL3-C در دو گروه بیمار و کنترل تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. مهمترین اختلاف معنی دار در میزان HDL2-C بیماران با انسداد کرونری نسبت به افراد کنترل مشاهده می شود و این نکته مبین آن است که بهتری فاکتور برای بررسی وجود انسداد یا عدم وجود آن اندازه گیریHDL2-C می باشد. بدین وسیله می توان قبل از انجام آنژیو گرافی احتمال وجود انسداد را پیشگویی نمود و تدابیر درمانی را به کار گرفت. نزدیک 68% بیماران دارای کلسترول بالاتر از حد طبیعی بودند. در صورتی که 22درصد از آنها دارای میزان HDL-C پایین و 96% از آنها دارای HDL2-C کم هستند. که نشان دهنده ی اهمیت اندازه گیری HDL2-C در تشخیص این بیماران می باشد. بعد از HDL2-C مهمترین فاکتور قابل بررسی نسبتHDL2-C/HDL3-C می باشد و در مرتبه ی سوم می توان نسبتTC/HDL-C را به عنوان یک فاکتور مهم برای تشخیص بیماران به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شاهانی پور، کهین، و جوادی، ابراهیم. (1382). بررسی میزان کلسترول, تری گلیسرید,LDL,VLDL,HDL و زیر گروههای آن (HDL3,HDL2) در بیماران قلبی و عروقی با انسداد رگی و مقایسه آن با گروه کنترل. مجله پزشکی کوثر، 8(3)، 225-225. SID. https://sid.ir/paper/417618/fa

  Vancouver: کپی

  شاهانی پور کهین، جوادی ابراهیم. بررسی میزان کلسترول, تری گلیسرید,LDL,VLDL,HDL و زیر گروههای آن (HDL3,HDL2) در بیماران قلبی و عروقی با انسداد رگی و مقایسه آن با گروه کنترل. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1382؛8(3):225-225. Available from: https://sid.ir/paper/417618/fa

  IEEE: کپی

  کهین شاهانی پور، و ابراهیم جوادی، “بررسی میزان کلسترول, تری گلیسرید,LDL,VLDL,HDL و زیر گروههای آن (HDL3,HDL2) در بیماران قلبی و عروقی با انسداد رگی و مقایسه آن با گروه کنترل،” مجله پزشکی کوثر، vol. 8، no. 3، pp. 225–225، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417618/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )