مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی ایران | سال:1382 | دوره:34 | شماره:4 | صفحه شروع:881 | صفحه پایان:888

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

150

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دوگونه میزبان آزمایشگاهی متداول

صفحات

 صفحه شروع 881 | صفحه پایان 888

چکیده

 بررسی بیولوژی آزمایشگاهی زنبور Trichogramma pintoi و تاثیر نوع میزبان مورد استفاده برای پرورش در بهینه سازی پرورش انبوه آن می تواند حائز اهمیت باشد. دربیولوژی آزمایشگاهی زنبورT.pintoi  مدت زمان هریک از مراحل رشدی, زادآوری, نسبت جنسی و نرخ رشد زنبور پرورش یافته روی تخم های بید غلات(Sitotroga cerealella Olivier)  و بید آرد(Ephestia kuehniella Zeller)  مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه بیولوژی آزمایشگاهی, 40 زنبور ماده بارور از کلنی های پرورش زنبور روی تخم بیدهای آرد (TPE) و غلات(TPS)  جداگردید و روزانه 150 عدد تخم تازه میزبان پرورشی مربوطه دراختیار هر زنبور قرارداده شد و تخم های روز قبل به تفکیک نگهداری شدند. آزمایشات در دمای 1± 25 درجه سانتیگراد, دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 5 ±50 درصد انجام گرفت . طول دوره پیش از بلوغ (جنینی , لاروی و شفیرگی) در زنبورهای TPE و TPS به ترتیب 12و 11 روز بود. این زنبورها فاقد دوره پیش از تخمریزی بوده و قادرند بلافاصله بعد ازخروج ازتخم تخمریزی کنند. میانگین طول دوره تخمریزی, دوره بعد از تخمریزی, طول دوران بلوغ و طول عمر حشرات ماده در زنبورهای گروه TPE به ترتیب 8.24 , 2.09 ,10.33, 22.33 روز و در زنبورهای TPS به ترتیب 5.17, 1.77, 6.93, 17.93 روز تعیین شد که این مقادیر بصورت معنی داری درزنبورهای پرورش یافته بر روی بیدآرد بیشتر از زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات بود. تعداد کل تخم گذاشته شده توسط هرفرد ماده در طول عمر خود, درصد تفریخ تخم ها و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهای TPE به ترتیب 97.3, 91.86, 0.53 و در زنبورهای TPS به ترتیب 71.6, 95.81, 0.70 محاسبه گردید که تعداد تخم گذاشته شده در زنبورهای TPE بیشتر از TPS بود ولی درصد تفریخ تخم ها و نسبت افراد ماده در زنبورهای TPS بیشتر ازTPE بدست آمد. با اینکه درصد تفریخ تخم و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهای TPS بالاتر بود ولی از آنجاییکه زنبورهای TPE بصورت معنی داری تعداد تخم بیشتری تولید کرده بودند, لذا در نهایت تعداد افراد ماده تولید شده توسط زنبورهای TPE بیشتر از زنبورهای TPS بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبورهای TPS,TPE به ترتیب 0.257 و0.281 محاسبه گردید که در زنبورهای پرورش یافته روی بید آرد اندکی پایین تر بود. با درنظرگرفتن کلیه پارامترهای محاسبه شده می توان اظهار داشت که زنبورT.pintoi با تخم های بید آرد سازگاری بیشتری داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID