مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

443

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات مورفولوژیکی و مورفومتریکی نورونهای حرکتی در مراحل اولیه پس از آکستومی عصب سیاتیک نوزاد موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 16

چکیده

 در تحقیق حاضر اثر اولیه آکسوتومی عصب سیاتیک نوزاد موش صحرایی برروی تغییرات نورونهای حرکتی نخاعی موش صحرایی بررسی شد. موشهای نوزاد (سن 5 روزه, تعداد 35 سر) با هیپوترمی بی حس شدند. عصب سیاتیک چپ قطع شد و عصب سیاتیک راست به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. در زمانهای 1, 3, 6, 12, 24, 48 و 72 ساعت پس از آکسوتومی از سگمانهای L4-L6 نخاعی جهت مطالعات مورفومتریکی برشهایی با شخامت 7 میکرون تهیه و با رنگ کرزیل فاست ویوله رنگ امیزی شدند. تعداد نورونهای حرکتی سمت آزمایش و کنترل با استفاده از گراتیکول شمرده و با آزمون t-test و آنالیز واریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد بقای نورونهای حرکتی در طی 72ـ6 ساعت پس از آکسوتومی کاهش معنی داری یافت (05/0 >P). در طی مراحل اولیه پس از آکسوتومی کروماتولیز, متراکم شدن پیشرونده سیتوپلاسمی و متراکم شدن و توده ای شدن یکنواخت کروماتین روی داد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آکسوتومی نوزاد موش صحرایی سبب ایجاد تغییرات مورفولوژیکی در مراحل اولیه پس از آکسوتومی و مرگ وسیع نورونهای حرکتی می شود و نوع مرگ سلولی آپوپتوز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، محمدجعفر، الطریحی، تقی، رضازاده، مجتبی، و صالح نیا، مژده. (1382). بررسی تغییرات مورفولوژیکی و مورفومتریکی نورونهای حرکتی در مراحل اولیه پس از آکستومی عصب سیاتیک نوزاد موش صحرایی. مجله پزشکی کوثر، 8(1)، 9-16. SID. https://sid.ir/paper/417306/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی محمدجعفر، الطریحی تقی، رضازاده مجتبی، صالح نیا مژده. بررسی تغییرات مورفولوژیکی و مورفومتریکی نورونهای حرکتی در مراحل اولیه پس از آکستومی عصب سیاتیک نوزاد موش صحرایی. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1382؛8(1):9-16. Available from: https://sid.ir/paper/417306/fa

  IEEE: کپی

  محمدجعفر رضایی، تقی الطریحی، مجتبی رضازاده، و مژده صالح نیا، “بررسی تغییرات مورفولوژیکی و مورفومتریکی نورونهای حرکتی در مراحل اولیه پس از آکستومی عصب سیاتیک نوزاد موش صحرایی،” مجله پزشکی کوثر، vol. 8، no. 1، pp. 9–16، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417306/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )