مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی کشاورزی
سال:1382 | دوره:26 | شماره:1
صفحه شروع:105 | صفحه پایان:119

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

0

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 119

چکیده

 تجزیه همبستگی صفات مختلف و اجزا عملکرد با عملکرد دانه, عملکرد کاه و شاخص برداشت هر چند موضوع بسیار مهم در برنامه های انتخاب و اصلاح ژنوتیپ ها می باشد, ولی در شرایط کم آبیاری به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین جهت در سال زراعی 79-1378 برای تعیین همبستگی صفات و اجزا عملکرد در ژنوتیپ های گندم دیم و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزا آن در گندم, آزمایشی با استفاده از 10 ژنوتیپ گندم دیم بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کوهدشت لرستان اجرا گردید. در این بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات با همدیگر تعیین شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه, شاخص برداشت, عملکرد بیولوژیک, عملکرد کاه, سرعت پر شدن دانه و وزن هکتولیتر همبستگی مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی همبستگی منفی و معنی دار داشت. در بین صفات یاد شده عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان همبستگی با عملکرد دانه را داشت (r=0.66**). در بین اجزا عملکرد دانه, وزن هزار دانه بالاترین میزان همبستگی را با عملکرد دانه از خود نشان داد (r=0.44**). برای تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند از تجزیه رگرسیون گام به گام برای یافتن اجزای موثر بر عملکرد دانه, عملکرد کاه و شاخص برداشت استفاده گردید. بر این اساس برای عملکرد دانه چهار صفت وزن هزار دانه, طول آخرین میان گره,وزن هکتولیتر و تعداد دانه در سنبله, برای عملکرد کاه پنج صفت عرض برگ پرچم, تعداد روز تا ساقه دهی, سرعت پر شدن دانه, دوره پر شدن دانه و تیپ رشدی و برای شاخص برداشت دو صفت عملکرد دانه به عنوان موثرترین صفات بر روی شاخص برداشت تعیین شدند. تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزا آن نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت را به ترتیب طول آخرین میان گره (**58/0) و وزن هزار دانه (**0.50) بر عملکرد دانه داشتند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.