مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش) | سال:1381 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 20) | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,529

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر کاهش اضطراب ناشی از جدایی از والدین در کودکان 7-2 ساله به خاطر عمل جراحی انتخابی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 مقدمه: امروزه برای بیهوشی مناسب در اعمال جراحی بایستی به شرایط روحی - روانی بیمار نیز توجه شود که از آن جمله, کاهش هیجان, اضطراب و ترس از جراحی در همگان در کودکان پیش دبستانی می باشد که هنگام جدایی از والدین و مواجهه با اتاق عمل, دچار حالات فوق گردیده و به نظر می رسد که این عوامل می توانند بر جراحی و نتایج آن تأثیر سوء داشته باشند. بنابراین بایستی با کمک روشها و مراقبت های پرستاری مناسب سعی نمود که کودکان به راحتی از والدین جدا شده, ماسک بیهوشی و سوزن وریدی را بهتر تحمل کرده و در بدو بیهوشی و ورود به اتاق عمل, خواب باشند. از جمله این روشها تجویز پیش داروی بیهوشی خوراکی کتامین می باشد. روش کار: پژوهش فوق کارآزمایی بالینی دوسوکور بوده و بر روی 66 کودک 7-2 ساله که همگی برای اولین بار جهت جراحی انتخابی (ریسک 1 بیهوشی) غیر از مغز و کبد مراجعه نموده اند, انجام گردیده است. نمونه ها به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده و نیم ساعت قبل از عمل به گروه مورد 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کتامین به اضافه 0.2 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آبمیوه و به گروه شاهد تنها همان مقدار آبمیوه داده شد سپس اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت کودک در برگه های مشاهده ثبت گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که 78.8 درصد کودکان گروه مورد هنگام جدایی از والدین گریه نکردند و 78.8 درصد آنان نیز هیچگونه مقاومتی نداشتند. همچنین نسبت به سوزش وریدی, 34.4 درصد کودکان گروه مورد هیچ عکس العملی نداشتند و 59.4 درصد نیز عکس العمل خفیف داشتند در حالیکه در گروه شاهد تنها 6.1 درصد عکس العمل نداشتند و 78. درصد نیز حرکات شدید بدن و کشیدن دستها را داشتند. همچنین 69.7 درصد گروه مورد هنگام ماسک گیری بیهوشی همکاری داشته در حالیکه 75.8 درصد از گروه شاهد از پذیرفتن ماسک امتناع نموده و فقط 24.2 درصد همکاری داشتند. 81.8 درصد از گروه مورد قبل از بیهوشی خواب بودند در حالیکه کلیه کودکان گروه شاهد بیدار و بیقرار بودند. نتیجه گیری: از آنجا که نتایج فوق همگی از نظر آماری در سطح95% معنی دار می باشند, بنابراین استفاده از کتامین به عنوان پیش داروی بیهوشی, از هیجان, اضطراب و ترس کودک هنگام جدایی از والدین کاسته و موجب آرامش, عدم مقاومت, گریه نکردن و خوابیدن در هنگام انتقال به تخت عمل می گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID