video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

629

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه روش بدون تیوب در ترمیم آترزی مری با روش های معمول

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 67

چکیده

 مقدمه: ترمیم آترزی مری همراه با فیستول تراکئوازوفاژیال (TEF: tracheoesophageal fistula) در گذشته شامل استفاده روتین از لوله توراسیک(CT) , گاستروستومی با لوله ترانس آناستوموتیک (TAT) بار تغذیه خوراکی و استفاده معمول از بلع مواد حاجب قبل از شروع تغذیه دهانی بود. امروزه تمایل به آسان کردن این موارد در عده ای از جراحان وجود دارد که هنوز فراگیر نشده است.هدف از این مقاله ارزیابی شیوه های آسانتر در اداره نوزادان جراحی شده به علت آترزی مری می باشد که در طی یک دوره 5/3 ساله در بیمارستان فوق تخصصی اطفال دکتر شیخ تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. معیارهای جمعیت شناسی, زمان اولیه تغذیه خوارکی و عوارض زودرس ثبت شده است.روش کار: 36 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. 7 بیمار بدون لوله ترانس آناستوموتیک و بدون چست تیوب (گروه 1), 14 بیمار با لوله ترانس آناستوموتیک کوتاه مدت و بدون چست تیوب (گروه 2) و 15 بیمار با لوله ترانس آناستوموتیک و چست تیوب (روش معمول) (گروه 3) بودند. پراکندگی جنس, سن حاملگی در زنان تولد, وزن در زمان تولد در هر سه گروه مقایسه گردید. یافته ها: تفاوت ارزشمندی در بقای بیماران با چست تیوب و بدون آن مشاهده نشد.نتیجه گیری: نوزادان دارای آترزی مری و فیستول تراکئوازوفاژ را می توان با اطمینان بدون استفاده از چست تیوب به طور معمول یا سنتی درمان کرد. لوله ترانس آناتوموتیک کوتاه مدت شاید بتواند در بهبود بقا نقش داشته باشد. شروع زودرس تغذیه دهانی در گروه بدون لوله ترانس آناستوموتیک با افزیش میزان عوارضی مانند فیستول همراه نبود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هیرادفر، مهران، بذرافشان، احمد، حدادی، شهریار، خرم، بیتا، و دهقانیان، پریا. (1382). مقایسه روش بدون تیوب در ترمیم آترزی مری با روش های معمول. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 46(82)، 64-67. SID. https://sid.ir/paper/417112/fa

  Vancouver: کپی

  هیرادفر مهران، بذرافشان احمد، حدادی شهریار، خرم بیتا، دهقانیان پریا. مقایسه روش بدون تیوب در ترمیم آترزی مری با روش های معمول. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1382؛46(82):64-67. Available from: https://sid.ir/paper/417112/fa

  IEEE: کپی

  مهران هیرادفر، احمد بذرافشان، شهریار حدادی، بیتا خرم، و پریا دهقانیان، “مقایسه روش بدون تیوب در ترمیم آترزی مری با روش های معمول،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 46، no. 82، pp. 64–67، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417112/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.