video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,989

دانلود:

280

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روشهای بیهوشی در جراحیهای حنجره با لیزر

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 62

چکیده

 مقدمه: جراحی لیزر یکی از روشهای جراحی می باشد. لیزر در اعمال جراحی E.N.T به کار برده می شود و به طور عمده جراح در این گونه اعمال از لیزر CO2 بهره می گیرد. در طی عمل جراحی لیزر راههای هوایی, تیم جراحی و تیم بیهوشی در برقراری راههای هوایی سهیم هستند. هدف: این مطالعه, با هدف تعیین روش بیهوشی اعمال جراحی لیزر راههای هوایی در بیماران بستری در بخش (E.N.T) بیمارستان قائم(عج) انجام گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر 77 بیمار که اعمال جراحی لیزر CO2 داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند جهت گردآوری اطلاعات از فرم ثبت اطلاعات استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون مجذور کای و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که روش بیهوشی 1.3 درصد موارد تحت sedation و 98.7 درصد موارد تحت G.A بوده است. از نظر القاء بیهوشی و شل کننده عضلانی 78.6 درصد نسدونال, فنتانیل و اسکولین, 7.1 درصد نسدونال و اسکولین, 5.7 درصد نسدونال, 4.3 درصد نسدونال و آتروکوریوم 1.4 درصد نسدونال و فنتانیل, 1.4 درصد فنتانیل, تالامونال و دیازپام و1.4 درصد دیازپام و آتروپین دریافت داشته اند از نظر داروهای فار بیهوشی 68.5 درصد هالوتان و N2O, به همراه O2 و 17.8 درصد هالوتان همراه O2, 12.3 درصد N2O, همراه O2, 1.4 درصد بدون داروی قرار و فقط O2 دریافت نموده اند. از نظر برقراری راه هوایی 55.2 درصد به وسیله لوله Red Rubber, 26.9 درصد از طریق تراکئوستومی و 17.9 درصد با استفاده از لوله فلزی بوده است. از نظر بروز عوارض 1.3 درصد دچار خونریزی, 1.3 درصد دچار دیسترس تنفسی و 1.3 درصد دچار آتش گرفتن راه هوایی شده بودند. آزمون K2 بین نوع عمل جراحی و داروهای القاء بیهوشی ارتباط معنی داری را نشان داد (P<0.0001). جراحی لیزر ارزشمند اما خطرناک است. با توجه به اهمیت روش بیهوشی در بیمارانی که اعمال جراحی راه هوایی با لیزر دارند, ضروری است که یک پروتکل لیزر مطمئن توسط جراحان و متخصصین بیهوشی که اعمال تجراحی لیزر را انجام میدهند در نظر گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یزدانی، زهره، مختاری امیرمجدی، نعمت اله، و خدیوی بنا، احسان. (1382). روشهای بیهوشی در جراحیهای حنجره با لیزر. مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، 15(3 (پیاپی 33))، 55-62. SID. https://sid.ir/paper/417110/fa

  Vancouver: کپی

  یزدانی زهره، مختاری امیرمجدی نعمت اله، خدیوی بنا احسان. روشهای بیهوشی در جراحیهای حنجره با لیزر. مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران[Internet]. 1382؛15(3 (پیاپی 33)):55-62. Available from: https://sid.ir/paper/417110/fa

  IEEE: کپی

  زهره یزدانی، نعمت اله مختاری امیرمجدی، و احسان خدیوی بنا، “روشهای بیهوشی در جراحیهای حنجره با لیزر،” مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، vol. 15، no. 3 (پیاپی 33)، pp. 55–62، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417110/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی