مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

814

دانلود:

240

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 29

چکیده

 پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز بر روی سه گیاه خیار, کدوتنبل و کدو مسمایی در شرایط آزمایشگاه با دمای 1-+25 درجه سانتیگراد, رطوبت نسبی 75-+5 درصد و دوره نوری 16:8 "اریکی: روشنایی) بررسی گردید. به منظور محاسبه خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت از روش جک نایف استفاده شد. نرخ خالص تولدی مثل روی خیار, کدو تنبل و کدو مسمایی به ترتیب برابر 806/7±789/76 , 409/6±70/32 و 041/4±955/43 محاسبه شد. براساس روش برچ محاسبه نرخ ذاتی افزایش طبیعی, نرخ ذاتی افزایش طبیعی روی کدو مسمایی, 01/0±492/0 , خیار, 013/0±472/0, و روی کدو تنبل, 019/0±393/0, برآورد گردید. طبق روش یات و وایت.نرخ ذاتی افزایش طبیعی روی گیاهان مذکور به ترتیب 014/0±512/0, 027/0±464/0و 032/0±371/0 به دست آمد که مشابه نتایج حاصل از روش معمول برآورد نرخ ذاتی افزایش طبیعی می باشد. کمترین مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت DT در کدود مسمایی 03/0±409/1 روز, روز و بیشترین آن در کدو تنبل 085/0±758/1 روز, محاسبه گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیروانی، اصغر، و حسینی نوه احمدآبادیان، وحید. (1383). برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover) . علوم کشاورزی ایران، 35(1)، 23-29. SID. https://sid.ir/paper/416904/fa

  Vancouver: کپی

  شیروانی اصغر، حسینی نوه احمدآبادیان وحید. برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover) . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(1):23-29. Available from: https://sid.ir/paper/416904/fa

  IEEE: کپی

  اصغر شیروانی، و وحید حسینی نوه احمدآبادیان، “برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover) ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 1، pp. 23–29، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416904/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی