مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,423

دانلود:

456

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 134

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای تهوع و استفراغ بارداری و عوارض شناخته شده آن و وجود گزارشات مبنی بر موفقیت زنجبیل در درمان این علائم و به منظور تعیین تاثیر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری این تحقیق بر روی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1381 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی بر روی 67 نفر که بطور مستمر مراجعه نمودند, انجام گرفت. نمونه ها از نظر سن, سن حاملگی, تعداد بارداری و زایمان, وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات مشابه بودند واز نظر شدت بیماری و سن حاملگی پس از مشابه سازی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 35 نفر در گروه شاهد و 32 نفر در گروه تجربی قرار گرفتند. در گروه تجربی کپسول زنجبیل با دوز 250 میلی گرم چهار بار در روز به مدت 4 روز و در گروه شاهد, پلاسبو محتوی لاکتوز با همان شکل و دستورالعمل تجویز گردید. تاثیر آنها بر شدت تهوع و دفعات استفراغ به مدت4 روز, روزی دو بار بررسی شد. تغییرات شدت تهوع در داخل هر گروه و بین دو گروه و نیز تغییرات دفعات استفراغ در داخل هر گروه و بین دو گروه مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی گروه مورد 8/4 ± 1/24 و شاهد 5 ± 3/23 سال, سن حاملگی 3 ± 13 هفته و تعداد حاملگی 1.6±0.8 بود. بهبود شدت تهوع نسبت به قبل از درمان در گروه مورد (85%) درمقایسه با گروه شاهد (56%) بیشتر بود (p<0.01). کاهش دفعات استفراغ در گروه مورد (%50)بیشتر از گروه شاهد (9%) بود ((p<0.05.نتیجه گیری و توصیه ها: مصرف کپسول زنجبیل موجب بهبود شدت تهوع و دفعات استفراغ بارداری گردید. انجا م پژوهش مشابه بر روی تهوع و استفراغ شدید توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ازگلی، گیتی، گلی، مرجان، افراخته، مریم، معطر، فریبرز، و ولایی، ناصر. (1383). بررسی اثر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری. پژوهش در پزشکی، 28(2)، 131-134. SID. https://sid.ir/paper/41637/fa

  Vancouver: کپی

  ازگلی گیتی، گلی مرجان، افراخته مریم، معطر فریبرز، ولایی ناصر. بررسی اثر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1383؛28(2):131-134. Available from: https://sid.ir/paper/41637/fa

  IEEE: کپی

  گیتی ازگلی، مرجان گلی، مریم افراخته، فریبرز معطر، و ناصر ولایی، “بررسی اثر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری،” پژوهش در پزشکی، vol. 28، no. 2، pp. 131–134، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41637/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی