مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز | سال:1398 | دوره:8 | شماره:2 | صفحه شروع:150 | صفحه پایان:164

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی در مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به ام. اس و افراد سالم

صفحات

 صفحه شروع 150 | صفحه پایان 164

چکیده

 زمینه و هدف: ام. اس بیماری تباه کننده سیستم عصبی مرکزی است که مشکلات روان شناختی زیادی را در مبتلایان ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عوامل شناختی, هیجانی و اجتماعی در مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به ام. اس و افراد سالم بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی بیماران مبتلا به ام. س بودند که در زمستان 96 به انجمن ام. اس در شهر ارومیه مراجعه کرده بودند. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر مبتلا به ام. اس مراجعه کننده به انجمن ام. اس در شهر ارومیه بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های مورد نظر پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه در متغیرهای سبک بزرگ نمایی غیرانطباقی (002/0=sig, 526/6 =F), جهت گیری منفی به مشکل (04/0=sig, 26/4 =F), تنظیم هیجان بین فردی (02/0=sig, 195/3 =F), سبک های پردازش هیجانی (04/0=sig, 503/2 =F), مطلوبیت اجتماعی (000/0=sig, 29/18 =F) و حساسیت به طرد (049/0=sig, 00/4 =F) تفاوت معناداری وجود دارد و بیماران مبتلا به ام. اس در این متغیرها نمرات بیشتری کسب می کنند اما بین دو گروه در متغیر فرانگرانی (69/0=sig, 16/0 =F) تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: بسیاری از مشکلات روانشناختی که بیماران مبتلا به ام. اس تجربه می کنند, تا حدی متاثر از عوامل شناختی, هیجانی و اجتماعی بررسی شده در پژوهش حاضرمی باشد. لذا توجه به این عوامل در سبب شناسی و درمان مشکلات روانشناختی این بیماران می تواند گامی مفید در مسیر کمک به کاهش این مشکلات و ارتقای سلامت روان آنها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID