مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه و سرمایه | سال:1399 | دوره:5 | شماره:2 (9 پیاپی) | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:151

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 151

چکیده

 هدف اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه, درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز, طی 6 مرحله, تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز, دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود. روش در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1-تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش 2-جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3-سنجش کیفیت مطالعات 4-استخراج نتایج 5-آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6-تجزیه و تحلیل نتایج. در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته, صورت گرفته باشد. 2-در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند. 3-پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند. یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0-بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0-که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تاثیر تورم بر رشد اقتصادی, اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی, رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی, تاثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی, تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی, تاثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی, تاثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تاثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی, تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4, 8, 15, 17) در نمودار 2 که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل 186/0-هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها, فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تاثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم (18/31 درصد), سرمایه گذاری (20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت (67/9 درصد) بیشترین تاثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان 52 فرضیه بررسی شده فرضیه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی (76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی (54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID