Start: 2/3/2023 7:16:47 AMEnd: 2/3/2023 7:16:47 AM >> 247

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

171

دانلود:

334

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برازش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی ساختار سازمانی و نقش تعدیل گری تلاطم محیطی در شرکت های مادر تخصصی

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 112

چکیده

 هدف این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برازش راهبردی (استراتژیک), ساختار سازمانی, و تلاطم محیطی بر عملکرد سازمانی در شرکت های مادر تخصصی شهر تهران صورت می پذیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد این پژوهش از نظر ماهیت در دسته پژوهش های علی قرار می گیرد, از لحاظ هدف شناختی کاربردی, و مبنای پژوهش کمی و روش جمع آوری داده ها میدانی است. پژوهش حاضر با دریافت 82 پرسشنامه از 41 شرکت مادر تخصصی از نظر روایی محتوایی, همگرا, واگرا, و پایایی مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل نتایج از روش های T تک نمونه ای, رگرسیون سلسله مراتبی, و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته ها نتایج مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که عملکرد شرکت های مادر در سطح به نسبت مطلوبی است. تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس نشان می دهد که ساختار سازمانی و برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین, نتایج نشان می دهند که ساختار سازمانی روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی را به شکل مثبت و معناداری میانجی گری می کند و تلاطم محیطی از راه برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. ارزش/ اصالت پژوهش پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاثیر ساختار سازمانی و تلاطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی شرکت های مادر تخصصی شهر تهران چگونه است. همچنین, یکی از نوآوری های پژوهش استفاده از ماتریس اشریج در تحلیل راهبرد های سرپرستی است که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود. پیشنهادهای اجرایی با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ارتقای عملکرد در گرو برازش راهبردی است و عملکرد را به طور مستقیم و از راه ساختار سازمانی تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو, لازم است راهبردهای مناسبی برای استقرار آن از سوی شرکت های مادر تخصصی دنبال شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی