مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | سال:1389 | دوره:28 | شماره:2 | صفحه شروع:163 | صفحه پایان:168

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینوس های اطراف بینی با سینوزیت مزمن

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 168

چکیده

 زمینه: هلیکوباکتر پیلوری پاتوژنی است که اخیراً در بیماری های سیستم تنفسی فوقانی من جمله سینوس ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینوس های پارانازال در بیماران با سینوزیت مزمن انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی که طی سال های 87-1386 در بیمارستان طالقانی تهران به انجام رسید, بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن با شکست درمان دارویی (32 بیمار) به عنوان گروه مورد انتخاب شده و حین جراحی آندوسکوپیک سینوس نمونه هایی از مخاط سینوس درگیر گرفته شد. بیماران غیر مبتلا به سینوزیت مزمن که با تشخیص انحراف سپتوم بینی کاندید عمل سیتوپلاستی بودند (65 بیمار) گروه شاهد را تشکیل داده و نمونه هایی از بولا اتموئیدالیس آنها حین عمل اخذ گردید. نمونه ها جهت ارزیابی از لحاظ وجود هلیکوباکتر پیلوری با آزمون زنجیره پلیمراز (PCR) ارسال و نتایج به دست آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: در این مطالعه تعداد 97 بیمار (61% مرد و 39% زن) با دامنه سنی 12 تا 53 سال و میانگین سنی 29.6 در دو گروه مورد و شاهد بررسی شدند. در گروه مورد CRS)),32  بیمار (56% مرد و 44% زن) با دامنه سنی 12 تا 53 سال و میانگین سنی 32.16 و در گروه شاهد (انحراف سپتوم) 65 بیمار (63% مرد و 37% زن) با دامنه سنی 16 تا 50 سال و میانگین سنی 28.34 قرار داشتند. پس از بررسی نمونه های اخذ شده از دو گروه, 16 بیمار از 32 بیمار گروه مورد (50 درصد) و 7 بیمار از 65 بیمار گروه شاهد (10.7 درصد) دارای کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینونازال بودند که این از نظر آماری معنی دار است (0.001P<, محدوده اطمینان 95 درصد: 23.59-2.9 و 8.28.(Odds Ratio=نتیجه گیری: میزان کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینونازال مبتلایان به سینوزیت مزمن به طور معنی داری بیش از افراد غیرمبتلا به سینوزیت مزمن در گروه کنترل بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID