مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر تزریق لیدوکایین 2 درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپیواکایین 25.0 درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاری داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بیماران تحت بیهوشی عمومی به حالت هوشیاری

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 152

چکیده

 زمینه: در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند, هنگام خروج از بیهوشی عوارضی نظیر سرفه, زور زدن و لارنگواسپاسم به علت وجود لوله تراشه ایجاد می شود. ما در این مطالعه مقایسه بین تزریق داخل کاف لوله تراشه لیدوکایین 2% و بوپیواکایین 25.0% در کاهش سرفه, زور زدن و لارنگواسپاسم را انجام داده ایم.روش کار: این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده و در آن 95 بیمار کاندید جراحی های شکمی در بیمارستان زکریا تبریز در سال 1388 تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران به دو گروه 49 و 46 نفره (به ترتیب گروه لیدوکایین و بوپیواکایین) تقسیم و داخل کاف لوله تراشه یک گروه لیدوکائین 2% و در گروه دیگر بوپیواکایین 25.0% تزریق شد و 4 پارامتر سرفه, زور زدن و لارنگواسپاسم هنگام خروج از بیهوشی عمومی و خارج کردن لوله تراشه و همچنین مدت جراحی مطالعه گردید. داده ها تحت آزمون مجذور کای و در سطح معنی داری P-value <0.05 مورد قضاوت واقع شدند.یافته ها: بررسی های ما نشان داد که از میان 49 بیمار که کاف لوله تراشه آنها با لیدوکائین 2% پر شده بود, تعـداد 6 بیمار (12.2%) عارضه سرفه را نشان دادنـد. این رقم در مورد بوپیـواکایین 5 نفر بود (10.9%). عارضه زور زدن نیز در 5 نفر از گروه لیدوکائین (10.2%) دیده شد و 5 نفر از گروه بوپیواکایین نیز این عارضه را نشان دادند (10.9%). از نظر بروز عارضه لارنگواسپاسم, در گروه لیدوکایین 3 مورد (6.1%) و در گروه بوپیواکایین 2 مورد (4.3%) این عارضه را نشان دادند. میانگین طول مدت جراحی در گروه لیدوکایین 2.7±5.72 دقیقه و در گروه بوپیواکایین 4.9±74 دقیقه بود.نتیجه گیری: استفاده از لیدوکایین جهت تزریق داخل کاف لوله تراشه به منظور کاهش سرفه, زور زدن ولارنگواسپاسم حین خروج بیمار از بیهوشی نسبت به بوپیواکایین ارجحیت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی