Start: 2/7/2023 2:58:50 AMEnd: 2/7/2023 2:58:51 AM >> 803

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,126

دانلود:

373

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه مدیران بیمارستان ها از نظر سازگاری شغل با شخصیت

نویسندگان

درگاهی حسین | شهام گلسا

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 162

چکیده

 زمینه: سازگاری ویژگی های شخصیتی مدیران با شغل آنها در بیمارستان ها موضوعی است که موفقیت این افراد را در انجام وظایف تضمین می کند. انجام آزمون سازگاری شخصیت با شغل می تواند ویژگی های شخصیتی سازگار مدیران با مشاغل آنها را در بیمارستان بیان کند. پژوهش حاضر نیز با هدف مطالعه مدیران از نظر سازگاری شغل با شخصیت آنها در بیمارستان های یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور انجام شده است.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی است که به روش مقطعی در طول سال های 87-86 انجام شد. جامعه پژوهش را تعداد 210 نفر از مدیران اجرایی و مدیران بخش ها و واحدهای پشتیبانی, پاراکلینیکی و پرستاری تشکیل می دادند که با روش سرشماری تعیین شدند.در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه آزمون شخصیتی «جیمز بارت» استفاده شد. قبل از اجرای پژوهش, این پرسشنامه تحت روایی ظاهری و روایی هم زمان و همچنین پایایی قرار گرفت. داده های به دست  آمده در نرم افزار SPSS جمع آوری و توسط آزمون کا اسکوئر و کروسکال- والیس مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشتر مدیران بخش های پاراکلینیکی, منزوی و احساساتی و بیشتر مدیران اجرایی بیمارستان ها جمع  گرا, فعال, دقیق و منظم بودند. ویژگی های واقع گرا, دقیق و منظم با فراوانی بیشتری در مدیران مورد مطالعه مشاهده شد.بحث: نتایج این مطالعه نشان داد مدیران اجرایی در مقایسه با سایر مدیران بخش ها و واحدهای تابعه بیمارستان ها با شخصیت مدیر سازگاری بیشتری دارند. اما, بیشتر مدیران مورد مطالعه کلیه چهار ویژگی شخصیتی سازگار با حرفه مدیریت را در اختیار ندارند و نمی توان شخصیت آنها را به طور کامل با حرفه مدیریت سازگار در نظر گرفت.نتیجه گیری: به منظور افزایش رضایت بیماران, تحرک و پویایی بیشتر بیمارستان ها و ارتقا عملکرد شغلی کارکنان, آزمون سازگاری شخصیت با شغل در استخدام و انتخاب افراد برای مشاغل حساس مانند مدیران اجرایی و مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان ها توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی