video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

250

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد غلظت رسوب رودخانه گرگانرود با روش های هوش مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 59

چکیده

 در سال های اخیر, هوش مصنوعی به طور گسترده و موفقیت آمیز در علوم مختلف استفاده شده است. در این پژوهش, کارایی روش-های نروفازی, ماشین بردار پشتیبان و کمینه مربعات ماشین بردار پشتیبان به منظور تخمین غلظت رسوب در خروجی چهار حوضه آبخیز جنگلده, نوده, ارازکوسه و قزاقلی واقع در رودخانه گرگانرود در استان گلستان بررسی شد. برای اجرای مدل ها از پنج ترکیب ورودی مختلف با تعداد متفاوت تأخیر جریان و بارش از صفر تا دو روز استفاده شد. نتایج نشان داد مدل کمینه مربعات ماشین بردار پشتیبان با روش جستجوی ساده شبیه سازی بهتری نسبت به روش جستجوی شبکه ای انجام می دهد. ارزیابی شاخص های آماری محاسبه شده نشان داد بهترین مدل شبیه ساز غلظت رسوب برای هر چهار حوضه مورد مطالعه مدل نروفازی است که مقدار خطای MEF در ایستگاه جنگلده, نوده, ارازکوسه و قزاقلی به ترتیب برابر 3/5, 4/13, 8/4 و 8/2 درصد می باشد. به طور کلی در تمام ایستگاه ها به جز ایستگاه قزاقلی معرفی دبی جریان دو روز قبل به عنوان ورودی مدل باعث افزایش خطای پیش بینی می شود. علاوه بر آن بارندگی همان روز و روز قبل نیز فقط در ایستگاه ارازکوسه باعث افزایش دقت شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوادی علی نژادی، مهسا، سیدیان، سیدمرتضی، روحانی، حامد، و فتح آبادی، ابوالحسن. (1399). برآورد غلظت رسوب رودخانه گرگانرود با روش های هوش مصنوعی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 30(3 )، 45-59. SID. https://sid.ir/paper/410946/fa

  Vancouver: کپی

  جوادی علی نژادی مهسا، سیدیان سیدمرتضی، روحانی حامد، فتح آبادی ابوالحسن. برآورد غلظت رسوب رودخانه گرگانرود با روش های هوش مصنوعی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1399؛30(3 ):45-59. Available from: https://sid.ir/paper/410946/fa

  IEEE: کپی

  مهسا جوادی علی نژادی، سیدمرتضی سیدیان، حامد روحانی، و ابوالحسن فتح آبادی، “برآورد غلظت رسوب رودخانه گرگانرود با روش های هوش مصنوعی،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 30، no. 3 ، pp. 45–59، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/410946/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی