video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,298

دانلود:

301

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384)

نویسندگان

حیدری اکرم | صیدی معصومه

صفحات

 صفحه شروع 530 | صفحه پایان 540

چکیده

 زمینه: امروزه مفهوم های متفاوتی بعنوان نشانه کیفیت ارایه خدمات بهداشتی- درمانی بکار می روند. بررسی میزان رضایتمندی بیماران, ابزار مفیدی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین میزان رضایتمندی بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته, می تواند بعنوان یک ابزار ارزشمند بمنظور شناسایی وضعیت فعلی کیفیت خدمات ارایه شده از دیدگاه بیماران و تنظیم راهکار های مناسب جهت ارتقا آن مورد استفاده قرار گیرد.روش کار: این تحقیق کاربردی- میدانی به روش Cross-sectional انجام شد. در این مطالعه 1200 بیمار مراجعه کننده به پزشکان عمومی شاغل در 60 مطب شهر قم در زمستان 84 و بهار 85 با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور آنالیز داده ها ضریب همبستگی اسپیرمن و تست های Kruskal-Wallis و مقایسه های چند گانه مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با انجام محاسبات میانه درصد رضایتمندی %88 بدست آمد. بیشترین میزان رضایتمندی در محور ویژگی های مربوط به پزشک, از میزان توجه به صحبت های بیمار و طرز برخورد پزشک و بیشترین میزان نارضایتی از زمان اختصاص یافته برای ویزیت بود. بین میزان رضایتمندی و سن, میزان تحصیلات, وضعیت تاهل, شغل و قومیت بیمار, همچنین سن, جنس و سابقه کار پزشک و نوع مطب و ساعات و روز های فعالیت آن رابطه معناداری یافت شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان رضایت واقعی کمتر از میزان بدست آمده می باشد, با اختصاص مدت زمان بیشتر برای ویزیت, داشتن امکانات رفاهی بیشتر در مطب و نیز نظارت دقیقتر بر ویژگی های منشی می توان این میزان را افزایش داد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حیدری، اکرم، و صیدی، معصومه. (1387). رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384). مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 26(4)، 530-540. SID. https://sid.ir/paper/41048/fa

Vancouver: کپی

حیدری اکرم، صیدی معصومه. رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384). مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران[Internet]. 1387؛26(4):530-540. Available from: https://sid.ir/paper/41048/fa

IEEE: کپی

اکرم حیدری، و معصومه صیدی، “رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384)،” مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، vol. 26، no. 4، pp. 530–540، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41048/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی