مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات مدیریت راهبردی | سال:1400 | دوره:12 | شماره:46 | صفحه شروع:221 | صفحه پایان:235

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت دانایی در مسیر آینده

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 235

چکیده

مدیریت دانایی نیز از مهم ترین مباحث در حوزه ی مدیریت سازمان ها و رسانه ها بوده و رسیدن به سوال اصلی این مقاله که راهبرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده پژوهی به چه مدل و مولفه هایی نزدیک تر بوده است. از این رو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق با خبرگان که شامل(اعضای هییت علمی دانشگاه ها و مدیران ارشد رسانه)پرداخته ایم. در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها و از روش اشباع تم ها به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است. ازآنجایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان, احصاء شده, روایی مصاحبه ها مورد تایید قرار گرفته و برای تایید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شده است. با توجه به نظرات ارایه شده در این پژوهش, سوگیری مدیریت دانایی, پیچیدگی های رفتار انسان و موانع شناخت انسان, به عنوان مهمترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانایی بر فرایند آینده پژوهی شناسایی شده است. از سویی دیگر, تحقق پیش بینی ها, رسیدن به آینده موردنظر و ارتقای دانایی آینده پژوهی, مهمترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است. همچنین پیش بینی آینده, ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر, مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر مدیریت دانایی درسازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است؛ به گونه ای که کاربرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیری سازمانی, درسازمان صدا و سیما شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID