Start: 2/7/2023 2:47:49 PMEnd: 2/7/2023 2:47:50 PM >> 670

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,826

دانلود:

522

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین ارتباط سطح کلسیم و آنتی ژن اختصاصی پروستات خون، در بیماران مبتلا به هایپرپلازی پروستات و سرطان پروستات

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 زمینه و هدف: دریافت بیش از حد معمول(بالاتر از میزان رژیم نرمال) کلسیم از باعث افزایش خطر بروز سرطان پروستات خواهد شد ودر این میان اندازه گیری مقدار کلسیم خون کمک شایانی در بررسی ارتباط مذکور خواهد داشت.مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین PSA و کلسیم در مردان مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستات انجام گردید.روش تحقیق: در این مطالعه, از میان مردان جامعه اراک به مدت 1سال از مناطق مختلف شهر 400 نفر که در آنها نمونه برداری پروستات انجام شده بود انتخاب و پس از این که معیارهای ورود به مطالعه در آنها مورد تایید قرار گرفت, سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات و کلسیم خون آنها اندازه گیری شد. افراد مورد مطالعه شامل دو گروه دارای سرطان پروستات و دارای هایپرپلازی پروستات بودند. به منظور تعیین اختلاف میانگین بین گروهها از آزمون تی استفاده شد.یافته ها: در هر دو گروه مورد مطالعه بین سن و کلسیم و آنتی ژن اختصاصی پروستات رابطه معنی داری یافت گردید, بطوریکه بین سن وکلسیم رابطه معنی دار منفی وبین سن و PSA رابطه معنی دار مثبت در هر دو گروه وجود داشت.میانگین آنتی ژن اختصاصی پروستات در گروه دارای سرطان و در گروه دارای هیپرپلازی پروستات به ترتیب 4.5±14.4 و 3.8±9.1 نانوگرم/میلی لیتر و میانگین کلسیم در دو گروه مذکور به ترتیب 8.7±1.01 و 8.4±0.8 میلی گرم/دسی بل بود. بین میانگین سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات و کلسیم فقط در گروه دارای سرطان پروستات ارتباط منفی معنی داری وجود داشت (p=0.05)نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ارتباط معنی داری بین میزا آنتی ژن اختصاصی پروستات و کلسیم فقط در مبتلایان به سرطان پروستات وجود دارد که با توجه به این مطلب با کنترل میزان کلسیم خون از طرق مختلف میتوان از آن به عنوان عاملی جهت غربالگری و کنترل سرطان پروستات استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی