Start: 2/1/2023 2:06:50 AMEnd: 2/1/2023 2:06:51 AM >> 354

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,970

دانلود:

2,886

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 102

چکیده

 پدیده کودکان خیابانی و کار, یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت کلی کودکان کار و خیابانی به مطالعه سبک زندگی, فعالیت ها, تجربیات, زمینه های خانوادگی, ویژگی های تحصیلی و خصوصیات رفتاری آنان از نظر ارتکاب جرم و نظایر آن می پردازد. بدین منظور, با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه, نمونه 122 نفری از کودکان 6 تا 14 ساله مشغول به کار در خیابان های شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته اند و اطلاعات لازم از این کودکان جمع آوری شده است تا وضعیت و شرایط مرتبط با شکل گیری این پدیده اجتماعی در شهر اصفهان بررسی و تجزیه و تحلیل گردد. یافته های تحقیق بیانگر این است که اکثر کودکان کار و خیابانی مورد مطالعه؛ پسر, مهاجر, دارای میزان درآمد پایین و والدین معتاد, و کسانی هستند که توسط والدین مورد آزار جسمی قرار گرفته اند و بیشتر به کار دست فروشی مشغول هستند. همچنین, یافته های تحقیق نشان دهنده این است که اکثر کودکان خیابانی به کارهای انحرافی دست زده اند, مورد تجاوز جنسی قرار گرفته, توسط پلیس دستگیر شده و حتی عده ای نیز به زندان رفته اند. در نهایت, نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه معناداری بین اعتیاد والدین, آزار کودکان توسط والدین و زندان رفتن والدین با نوع کار کودکان وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی