video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از ماتریس ارزیابی IFE و EFE (مطالعه موردی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 77

چکیده

 رشد و توسعه نواحی روستایی نیازمند برنامه ریزی و اجرای راهبردهای کارآمد در زمینه های مختلف از جمله گردشگری است. پژوهش حاضر با تدوین راهبرد توسعه گردشگری روستایی و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی, و از نوع پیمایشی انجام شده است. سه گروه (خانوارهای روستایی, گردشگران, مسوولان) در انجام این پژوهش مشارکت داشته اند. بخش سامان دارای 23 روستاست که از 8 روستا با مجموع 2848 خانوار بر اساس پتانسیل ها و جاذبه ها و موقعیت جغرافیایی شان, 150 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جامعه محلی انتخاب شدند. و از جامعه آماری گردشگران نیز بر مبنای برآورد تعداد گردشگران در طول یک هفته (600 نفر), 60 نفر و از مسوولان به تعداد 20 نفر (تقریبا همه آنها) انتخاب شدند. این پژوهش در چند مرحله و با تحلیل SWOT انجام گرفته و در آن به ارائه راهبرد برای توسعه گردشگری پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجیIE , راهبردهای تدافعی به عنوان راهبردهای اجراشدنی در بخش سامان مطرح اند, که از بین آنها بهترین راهبرد WT2 با امتیاز 7.36 با نام «زمینه سازی و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه و تجهیز روستاها از نظر زیرساختارها, تسهیلات و تجهیزات توریستی با حمایت های دولتی» انتخاب و معرفی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی