مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

146

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) در شرایط کم آبیاری

صفحات

 صفحه شروع 525 | صفحه پایان 540

چکیده

 حدود 90 درصد از مساحت ایران در نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارد که در این مناطق بروز تنش خشکی در دوره رشد گیاهان و از جمله لوبیا امری اجتناب ناپذیر است. به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر ژنوتیپ های لوبیا چیتی, آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. عامل اصلی رژیم آبیاری (سه سطح: تأمین 100, 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی پنج ژنوتیپ لوبیا چیتی (صدری, C. O. S. 16, KS21193, لاین تیلور و KS21486) بودند. نتایج نشان داد واکنش ژنوتیپ ها از نظر روند تغییرات وزن خشک, وزن شاخساره, وزن برگ, وزن دانه و همچنین شاخص سطح برگ (LAI), دوام سطح برگ (LAD), سرعت رشد گیاه (CGR), سرعت رشد نسبی (RGR), سرعت آسمیلاسیون خالص (NAR) و کارایی مصرف نور (RUE), تحت تأثیر آبیاری متفاوت بود. بیشترین کارایی مصرف نور از ژنوتیپ KS21486 در شرایط تأمین 80 درصد نیاز آبی به دست آمد (21/3 گرم بر مگاژول). کاهش آب مصرفی, کارایی مصرف نور ژنوتیپ های مورد بررسی را تغییر داد؛ ولی تغییرات در ژنوتیپ ها متغیر بود؛ به نحوی که با کاهش میزان آب مصرفی به 80 درصد نیاز آبی گیاه, کارایی مصرف نور ژنوتیپ های تیلور, صدری و C. O. S. 16 نسبت به شرایط تأمین 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت و کارایی مصرف نور ژنوتیپ های KS21193 و KS21486 نسبت به شرایط تأمین 100 درصد نیاز آبی افزایش یافت. در شرایط تأمین 60 درصد نیاز آبی کارایی مصرف نور همه ژنوتیپ ها, نسبت به شرایط تأمین 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت؛ ولی شدت کاهش یکسان نبود, به نحوی که بیشترین و کمترین درصد کاهش کارایی مصرف نور به ترتیب در ژنوتیپ های C. O. S. 16 و صدری مشاهده شد. در شرایط تأمین 100% نیاز آبی, افزایش شاخص رشد محصول در ژنوتیپ C. O. S. 16زودتر و با شتاب بیشتری از سایر ژنوتیپ ها بود و از نظر حداکثر این شاخص نیز از سایر ژنوتیپ ها برتر بود. بیشینه سرعت آسمیلاسیون خالص و سرعت رشد نسبی, در شرایط تأمین 100% نیاز آبی در ژنوتیپ C. O. S. 16 مشاهده شد و در شرایط تأمین 80 و 60 درصد نیاز آبی بیشینه میزان سرعت آسمیلاسیون خالص و سرعت رشد نسبی را ژنوتیپ KS21486 داشت. دوام بیوماس, دوام سطح برگ و شاخص سطح برگ بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با عملکرد نشان دادند؛ بنابراین شاخص های مناسبی جهت تخمین عملکرد دانه در شرایط رطوبتی مختلف هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریم زاده سورشجانی، هدایت اله، نظامی، احمد، کافی، محمد، و تدین، محمودرضا. (1397). بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) در شرایط کم آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران، 16(3 )، 525-540. SID. https://sid.ir/paper/408598/fa

  Vancouver: کپی

  کریم زاده سورشجانی هدایت اله، نظامی احمد، کافی محمد، تدین محمودرضا. بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) در شرایط کم آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1397؛16(3 ):525-540. Available from: https://sid.ir/paper/408598/fa

  IEEE: کپی

  هدایت اله کریم زاده سورشجانی، احمد نظامی، محمد کافی، و محمودرضا تدین، “بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) در شرایط کم آبیاری،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 16، no. 3 ، pp. 525–540، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/408598/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی