مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

380

دانلود:

191

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیامد آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنگلی بلوط منطقه بدره-استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 92

چکیده

آتش سوزی یک تهدید بزرگ منابع طبیعی در جهان محسوب می شود و یک عامل مهم تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر آتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های منطقه بدره واقع در 70 کیلومتری استان ایلام و مقایسه آن با خاک جنگل های نسوخته (شاهد) اجرا شد. نمونه برداری از خاک در دو عمق سطحی (5-0 سانتی متری) و تحتانی (20-5 سانتی متری) صورت گرفت. در جنگل های سوخته و شاهد پنج قطعه نمونه 50×50 متر طراحی شد و از هر قطعه نمونه به طور تصادفی پنج نمونه خاک از سطح و عمق خاک برداشته و برای انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه انتقال یافتند. بر اساس نتایج آتش سوزی, مقدار شن و سیلت را در مقایسه با خاک جنگل شاهد به ترتیب 56/15 و 18/15 درصد افزایش داد. اما مقدار رس تحت تأثیر آتش سوزی کاهش یافت. آتش سوزی میانگین وزنی قطر خاکدانه در عمق های سطحی و تحتانی را به ترتیب 61/10 و 81/17 درصد کاهش داد. بیشترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی (98/20 سانتی مول کاتیون در کیلوگرم خاک) و کمترین (56/16 سانتی مول کاتیون در کیلوگرم خاک) مقدار آن به ترتیب در خاک جنگل شاهد و سوخته حاصل شد. آتش سوزی مقدار کربن آلی را افزایش داد اما با افزایش عمق خاک کربن آلی کاهش یافت. آتش سوزی غلظت پتاسیم و فسفر قابل جذب را در خاک منطقه مورد مطالعه به طور معناداری افزایش داد. به طورکلی آتش سوزی باعث تغییر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنگل بلوط منطقه بدره دراستان ایلام شد و در کوتاه مدت این پدیده باعث افزایش عناصر غذایی ضروری در خاک شد که نتیجه آن بهبود حاصلخیزی خاک منطقه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بازگیر، مسعود، ریاحی، زینب، ولی زاده کاخکی، فاطمه، و رستمی نیا، محمود. (1399). پیامد آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنگلی بلوط منطقه بدره-استان ایلام. بوم شناسی جنگل های ایران، 8(15 )، 81-92. SID. https://sid.ir/paper/407919/fa

  Vancouver: کپی

  بازگیر مسعود، ریاحی زینب، ولی زاده کاخکی فاطمه، رستمی نیا محمود. پیامد آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنگلی بلوط منطقه بدره-استان ایلام. بوم شناسی جنگل های ایران[Internet]. 1399؛8(15 ):81-92. Available from: https://sid.ir/paper/407919/fa

  IEEE: کپی

  مسعود بازگیر، زینب ریاحی، فاطمه ولی زاده کاخکی، و محمود رستمی نیا، “پیامد آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنگلی بلوط منطقه بدره-استان ایلام،” بوم شناسی جنگل های ایران، vol. 8، no. 15 ، pp. 81–92، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی