مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

580

دانلود:

291

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل های زاگرس شهرستان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 در این تحقیق وضعیت جنگل های شهرستان ایلام با هدف تهیه نقشه پراکنش مکانی تخریب جنگل های بلوط با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به میزان و موقعیت تخریب در منطقه مورد مطالعه, نقشه گستره جنگل مربوط به سال 1380 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست هفت سنجنده ETM+ و نقشه گستره جنگل مربوط به سال 1392 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست هشت سنجنده OLI, بازدیدهای میدانی و روش تعیین نمونه های تعلیمی تهیه شد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تخریب, ابتدا متغیرهای مکانی شامل فاصله از مناطق مسکونی, فاصله از جاده ها, شیب, جهت و ارتفاع از سطح دریا از نقشه های توپوگرافی 1: 50000 استخراج شد. سپس داده های موقعیت تخریب جنگل های منطقه با متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد مدل شد. برای مدل سازی و برآورد پراکنش مکانی تخریبجنگل های منطقه مورد مطالعه از رگرسیون لجستیک و از روش گام به گام پیش رونده پلکانی استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از مدل آماری, توسعه مناطق انسان ساخت, افزایش جمعیت, کاهش فاصله جاده ها از مناطق جنگلی, ارتفاعات میانی و کاهش درصد شیب که باعث فعالیت-های نظام تلفیق کشت و افزایش سطح اراضی کشاورزی می شود به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری بر وقوع تخریب جنگل های شهر ایلام داشتند. در واقع از 73349 هکتار مساحت جنگل های شهرستان ایلام, 5311 هکتار (2/7 درصد) آن کاهش یافته است, که از این رقم 2125 هکتار (9/2 درصد) مربوط به پدیده خشکیدگی بلوط و 3186 هکتار (3/4 درصد) آن مربوط به به احداث شهرک ها, راه سازی و غیره است. بر این اساس, نقشه پراکنش مکانی تخریب جنگل های شهرستان ایلام تهیه گردید. بر این اساس, نقشه پراکنش مکانی تخریب جنگل های منطقه مورد مطالعه تهیه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری، محمدرضا، حسینی، احمد، و حسین زاده، جعفر. (1399). نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل های زاگرس شهرستان ایلام. بوم شناسی جنگل های ایران، 8(15 )، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/407917/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری محمدرضا، حسینی احمد، حسین زاده جعفر. نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل های زاگرس شهرستان ایلام. بوم شناسی جنگل های ایران[Internet]. 1399؛8(15 ):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/407917/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا جعفری، احمد حسینی، و جعفر حسین زاده، “نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل های زاگرس شهرستان ایلام،” بوم شناسی جنگل های ایران، vol. 8، no. 15 ، pp. 1–9، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407917/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی