video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

551

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 315 | صفحه پایان 331

چکیده

 هدف هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان بود. روش شناسی روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معاون و کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان, روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها, معاونین تربیت بدنی شهرستان ها و کارشناسان تربیت بدنی شهرستان ها بود که تعداد آنها 50 نفر و به صورت تمام شمار انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته و از روش های آماری مبتنی برکیفی سازی استفاده شد. در بخش روایی سازه از تحلیل عاملی, روایی صوری با استفاده از متخصصان و برای روایی محتوایی از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده گردید. یافته ها میانگین دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به 0/88 و 0/92 بودند و ضریب آلفای کرونباخ به عنوان شاخص سازگاری داخلی برابر 0/77بود نتایج نشان داد که روایی و پایایی پرسش نامه در حد قابل قبول بوده است. در نهایت دوازده راهبرد استخراج و راهبردها به برنامه های عملیاتی خرد شدند. نتایج نشان داد که ورزش دانش آموزی استان گلستان در منطقه تهاجمی قرار دارد. نتیجه گیری توجه به اولویت بندی رشته های ورزشی, تمرکز بیشتر بر رشته های موفق و مورد علاقه دانش آموزان, دانایی محور کردن و دانش بنیان کردن ورزش دانش آموزی, ساماندهی نظام مسابقات, ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش واستفاده از پتانسیل های حمایتی, شش راهبرد اولویت دار در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی هستند. در نتیجه راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت ها در این منطقه راهبردی باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریعتی، حمیده، طیبی ثانی، سیدمصطفی، فهیمی نژاد، علی، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1398). تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2 )، 315-331. SID. https://sid.ir/paper/407467/fa

  Vancouver: کپی

  شریعتی حمیده، طیبی ثانی سیدمصطفی، فهیمی نژاد علی، کاظم نژاد انوشیروان. تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان. مدیریت منابع انسانی در ورزش[Internet]. 1398؛6(2 ):315-331. Available from: https://sid.ir/paper/407467/fa

  IEEE: کپی

  حمیده شریعتی، سیدمصطفی طیبی ثانی، علی فهیمی نژاد، و انوشیروان کاظم نژاد، “تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان،” مدیریت منابع انسانی در ورزش، vol. 6، no. 2 ، pp. 315–331، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407467/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی