مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

305

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 79

چکیده

 در این تحقیق, اثر آنتاگونیستی یازده جدایه متعلق به ده گونه قارچ تریکودرما شاملTrichoderma harzianum, T. atroviride(دو جدایه), T. viride, T. orientalis, T. citrinoviride, T. asperellum, T. spirale, T. crassum, T. psudokoningi و T. ceramicum روی جدایه قارچ AG2-2 Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند, در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با یازده تیمار و چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد تمامی جدایه های قارچ تریکودرما موجب کاهش یا توقف بیمارگر شدند و برترین اثرات آنتاگونیستی در آزمون کشت متقابل در جدایهZ1 T. harzianum مشاهده شد, بطوریکه این جدایه موجب 76/57 درصد بازدارندگی رشد میسیلیومی قارچ بیمارگر گردید. در آزمایش های گلخانه ای اثر چهار جدایه منتخب قارچ تریکودرما بر پوسیدگی ریشه چغندرقند (رقم شیرین) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد جدایه های Z1 T. harzianum, T. atroviride Z2 و T. orientalis Z4 به عنوان جدایه های برتر به ترتیب موجب 71/1, 66/6 و 58/3 درصد کاهش شدت پوسیدگی ریشه گردیدند. در آزمایش های مزرعه ای (1392 تا 1393) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان, اثر جدایه های برتر منتخب تریکودرما در مقایسه با تیمار قارچ کش(کاربوکسین-تیرام) و تیمار شاهد بر درصد بروز و شدت بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با انجام آلوده سازی مصنوعی بررسی شد. نتایج این بررسی ها نشان داد, جدایه های منتخب قارچ تریکودرما از نظر کنترل بیماری با یکدیگر اختلاف معنی دار داشته و جدایهT. harzianum Z1 در مقایسه با تیمار شاهد موجب 66/4 درصد کاهش درصد بروز آلودگی و 56 درصد کاهش شدت بیماری پوسیدگی ریشه شده است. لذا این جدایه به عنوان موثرترین آنتاگونیست درکاهش بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه چغندرقند شناسایی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ارجمندیان، امیر، میرزایی، سهیلا، و ظفری، دوستمراد. (1398). کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران. مجله چغندرقند، 35(1 )، 63-79. SID. https://sid.ir/paper/407396/fa

  Vancouver: کپی

  ارجمندیان امیر، میرزایی سهیلا، ظفری دوستمراد. کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران. مجله چغندرقند[Internet]. 1398؛35(1 ):63-79. Available from: https://sid.ir/paper/407396/fa

  IEEE: کپی

  امیر ارجمندیان، سهیلا میرزایی، و دوستمراد ظفری، “کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران،” مجله چغندرقند، vol. 35، no. 1 ، pp. 63–79، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407396/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی