مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

445

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان موفقیت درمان جراحی سیگموئیدکتومی و Tapering مگاکولون در کودکان مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 31

چکیده

 زمینه و هدف: درمان یبوست شامل تغییرات رژیم غذایی, استفاده از داروها, تنقیه از مقعد, روان درمانی, رفتار درمانی, و در نهایت جراحی می باشد. مطالعه حاضر میزان موفقیت درمان جراحی را در کودکان با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی را بررسی می کند. مواد و روش ها: نمونه آماری شامل 16 بیمار (8 دختر و 8 پسر) از همه کودکانی که با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی, به بیمارستان طالقانی مراجعه کردند بود, و تحت عمل جراحی میکتومی و کولکتومی قرار گرفتند. پژوهش از نوع آزمون و مدل سازی تحلیلی بود. داده ها وارد نرم افزار آماری 18 SPSS شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیره استفاده و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در کل 16 بیمار وارد مطالعه شدند نیمی از بیماران دختر, نیمی از بیماران پسر با میانگین سنی 29/2 ± 96/3 سال بود. نتایج نشان داد در 13 بیمار (25/81 درصد), بعد از عمل جراحی علایم کاملاً برطرف شد. در 14 بیمار (5/87 درصد), میزان مصرف ملین کاهش یافت, در 1 بیمار (25/6 درصد), نیاز به مصرف ملین کاملاً برطرف شد, در 1 بیمار (25/6 درصد), میزان مصرف ملین, نسبت به قبل از عمل جراحی تغییری نیافت. در همه بیماران تعداد دفعات اجابت مزاج افزایش یافت. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد بین جنس, مدت ابتلا و سن بیمار کمتر از 5 سال و سن ابتلا کمتر از 5 سال و میزان موفقیت درمان جراحی رابطه معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که درمان جراحی در یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی تعداد دفعات اجابت مزاج را افزایش می دهد و نیاز به مصرف ملین و عارضه Soiling را نیز بر طرف می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بردی طعنه، حلیم، کلانتری، سهیلا، چهره گشا، مریم، محمدکوچکی، قربان، سبحانی، محمد، و پقه، سمیه. (1399). بررسی میزان موفقیت درمان جراحی سیگموئیدکتومی و Tapering مگاکولون در کودکان مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان. نشریه جراحی ایران، 28(1 و 2)، 25-31. SID. https://sid.ir/paper/407342/fa

  Vancouver: کپی

  بردی طعنه حلیم، کلانتری سهیلا، چهره گشا مریم، محمدکوچکی قربان، سبحانی محمد، پقه سمیه. بررسی میزان موفقیت درمان جراحی سیگموئیدکتومی و Tapering مگاکولون در کودکان مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان. نشریه جراحی ایران[Internet]. 1399؛28(1 و 2):25-31. Available from: https://sid.ir/paper/407342/fa

  IEEE: کپی

  حلیم بردی طعنه، سهیلا کلانتری، مریم چهره گشا، قربان محمدکوچکی، محمد سبحانی، و سمیه پقه، “بررسی میزان موفقیت درمان جراحی سیگموئیدکتومی و Tapering مگاکولون در کودکان مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان،” نشریه جراحی ایران، vol. 28، no. 1 و 2، pp. 25–31، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407342/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی