مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روستا و توسعه | سال:1395 | دوره:19 | شماره:2 | صفحه شروع:176 | صفحه پایان:155

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار در مناطق روستایی شهرستان نطنز

صفحات

 صفحه شروع 176 | صفحه پایان 155

کلیدواژه

نطنز (شهرستان)Q2

چکیده

 پژوهش حاضر, با هدف مقایسه ویژگی های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار, از طریق روش پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در مناطق روستایی شهرستان نطنز انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران 250 نفر برآورد شد. اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با اجرای یک مطالعه راهنما و محاسبه آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه بیمه گزار و غیربیمه گزار از نظر سازه های فردی, اجتماعی و اقتصادی, تفاوت های معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج تحلیل تشخیصی و توان تفکیک دو گروه بیمه گزار و غیر بیمه گزار توسط شش متغیر مستقل, متغیر «سابقه مبادرت به بیمه » مهم ترین متغیر متمایزکننده این دو گروه بود. در پایان, با توجه به یافته های پژوهش, پیشنهادهایی در راستای افزایش پذیرش بیمه از سوی کشاورزان ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID