مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

46

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تحولات سازمانی بر استرس شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیل کننده اعتماد به سرپرستاران

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 194

چکیده

 مقدمه: یکی از مشکلات اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی مدرن گریبانگیر جوامع بشری شده است, پدیده استرس می باشد. این پدیده اهمیت ویژه ای یافته است و با جهانی شدن, سلامت شاغلین را تحت تاثیر فزاینده ای قرار داده است لذا هدف پژوهش حاضر, تعیین اثر تغییر و تحولات سازمانی بر استرس شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگر اعتماد به سرپرستاران در نظر گرفته شد. مواد و روش: این مطالعه از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید که به طور مقطعی در سال 1396 در هشت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش همه ی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 16 بیمارستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای 215 پرستار از بین 230 نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه تغییر و تحول سازمانی مارچ (1981), پرسشنامه استرس شغلی هلریکل و اسلوکوم (2010) و پرسشنامه اعتماد به سرپرستان مک کفری (2010) بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها, روش مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون بوت استراپ جهت سنجش برازش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و Amos22استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. در صورتی که اعتماد به سرپرستار در سطح کم باشد تغییر سازمانی با ضریب تاثیر 0. 60-در سطح اطمینان 95 درصد بر استرس شغلی پرستاران تاثیر می گذارد و در صورتی که اعتماد به سرپرستار در سطح زیاد باشد ضریب تاثیر تغییر سازمانی براسترس شغلی پرستاران در سطح اطمینان 95 درصد معادل 0. 77-می باشد. بحث و نتیجه گیری: استرس تا حد خاصی می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد فرد در سازمان داشته باشد و اگر از حد معینی فراتر رود موجب تاثیر منفی بر عملکرد فرد در سازمان شده., بنابراین به طور کلی فشار روانی از طریق اعتماد منجر به تغییر و تحول سازمانی می گردد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی