Start: 2/2/2023 12:33:01 PMEnd: 2/2/2023 12:33:01 PM >> 572

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

57

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های روانسنجی مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران

نویسندگان

رجبی غلامرضا

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 80

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی اندازه گیری ویژگی های روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران بود. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان اداری دیپلم به بالا دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند و به مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن و پرسشنامه سنخ شخصیتی بامدادی- شامگاهی پاسخ دادند. تحلیل مولفه های اصلی (با روش چرخش واریماکس) در مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن سه عامل (فعالیت عمومی, جهت گیری بامدادی و جهت گیری شامگاهی) که رویهم 48.83% واریانس مقیاس تبیین کردند. همچنین بر اساس ساختار عاملی تاییدی مدل سه عاملی با یک اصلاح نسبت به مدل یک عاملی با دو تعدیل در جامعه برازنده تر است. نتیجه های به دست آمده در مورد همسانی درونی کل مقیاس و عامل های سه گانه بیانگر پایایی در حد قابل قبول مقیاس بود. همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس با نمره کل ماده ها از 0.41 تا 0.64 متغیر و همگی معنادار بودند. ضریب روایی همزمان بین مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن و خرده مقیاس ها با پرسشنامه جهت گیری سنخ شخصیتی بامدادی- شامگاهی معنادار بودند. با توجه به روایی و پایایی مقیاس رجحان های زود/ دیر خوابیدن می توان از این مقیاس در محیط های صنعتی و سازمانی, بالینی و تحقیقاتی در راستای جایگزین کردن کارکنان در نوبت های کاری, افزایش کارایی, پیش گیری و کاهش صدمات جسمانی و روانی انسان ها استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی