مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | سال:1391 | دوره:19 | شماره:3 (پیاپی 52) | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

381

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه سقط جنین خود به خودی و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 زمینه و هدف: سقط خودبخودی, یکی از عوارض شایع حاملگی است که علت آن در بسیاری از موارد غیر قابل توجیه باقی می ماند. در برخی تحقیقات, به نقش آنتی بادی های ضد تیروئید در ایجاد سقط های خودبخودی اشاره شده است. هدف این مطالعه, تعیین ارتباط بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر می باشد.روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی, 102 زن 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به بیمارستان هاجر یا کلینیک وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, به روش در دسترس انتخاب شدند. 51 زن که به دلیل سقط, مراجعه کرده بودند, به عنوان گروه مورد و 51 زن باردار با سن حاملگی کمتر از 20 هفته, به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بررسی بر روی نمونه خون بیماران با TSH نرمال, برای بررسی آنتی بادی های ضد تیروئید انجام شد. مقادیر بالاتر از 50 IU/ml و 75 IU/ml, به ترتیب برای آنتی بادی ضد تیروئیدپروکسیداز (TPO-Ab) و آنتی بادی ضد تیروگلوبولین (TG-Ab), مثبت تلقی شد. یافته های حاصل از مطالعه, با آزمون های تی تست گروه های مستقل و کای دو با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 51 زن مورد مطالعه, مقادیر18 AntiTPO-Ab نفر مثبت بود که 10 نفر از آنها, در گروه مورد و 8 نفر در گروه شاهد قرار داشتند. از 18 نفر دارای AntiTG-Ab مثبت, 11 نفر در گروه شاهد و 7 نفر در گروه مورد بودند. تفاوت بین گروه کنترل و مقادیر (P=0.468) AntiTPO-Ab و (P=0.675) AntiTG-Ab معنی دار نبود.نتیجه گیری: احتمالا بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر, ارتباطی وجود ندارد. شاید دیگر علل سقط مانند برخی از انواع عفونت ها, مصرف سیگار تاثیر داشته باشند که نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID