video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,690

دانلود:

381

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شاخص توده بدنی و اضافه وزن دوران بارداری

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 20

چکیده

 مقدمه: میزان افزایش وزن در دوران حاملگی متغیر بوده و بستگی به وضعیت تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری او دارد. بر اساس منابع پزشکی بین شاخص توده بدن مادر و میزان اضافه وزن در طی حاملگی ارتباط معکوس وجود دارد.هدف: بررسی وضعیت شاخص توده بدن قبل از بارداری و افزایش وزن مادر در این دوران.مواد و روش ها: بررسی بصورت مقطعی و با استفاده از اطلاعات پرونده های زنان حامله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت در سال 1382 انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 480 پرونده از ده روستای مناطق مختلف شهرستان رشت انتخاب شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل سن هنگام بارداری, وضعیت اشتغال, سطح تحصیلات, وزن قبل از بارداری, قد, شاخص توده بدن, افزایش وزن در دوران بارداری, رتبه حاملگی و وزن هنگام تولد نوزاد بودند. داده ها با آزمون های آماری کای دو, تست تی, آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در سطح معنی دار کمتر از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: با توجه به شاخص توده بدن %7.9 از مادران در محدوده لاغر, %45.4 در محدوده طبیعی, %46.7 در محدوده اضافه وزن قرار داشتند. میانگین شاخص توده بدن 26.2±5.2 و میانگین اضافه وزن دوران بارداری 9.2±4.1 با حداقل 0.5 و حداکثر 21 کیلوگرم بدست آمد. درصد نوزاد کم وزن %10.8 و در آزمون همبستگی بین شاخص توده بدن مادر و اضافه وزن دوران بارداری ارتباط معکوسی (r=-0.26, P=0.01) بدست آمد.نتیجه گیری: متوسط اضافه وزن در دوران بارداری در زنان لاغر بیشتر از زنان چاق بود. اما میانگین افزایش وزن در دوران حاملگی در کل موارد کمتر از میانگین توصیه شده در منابع پزشکی و درصد نوزادان کم وزن بیش از موارد گزارش ده کشوری بود که احتمالا ناشی از نبود الگوی مناسب تغذیه ای در دوران بارداری می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پناهنده، زهرا، پورقاسمی، مسعود، و اصغرنیا، مریم. (1385). شاخص توده بدنی و اضافه وزن دوران بارداری . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 15(57)، 15-20. SID. https://sid.ir/paper/40331/fa

Vancouver: کپی

پناهنده زهرا، پورقاسمی مسعود، اصغرنیا مریم. شاخص توده بدنی و اضافه وزن دوران بارداری . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1385؛15(57):15-20. Available from: https://sid.ir/paper/40331/fa

IEEE: کپی

زهرا پناهنده، مسعود پورقاسمی، و مریم اصغرنیا، “شاخص توده بدنی و اضافه وزن دوران بارداری ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 15، no. 57، pp. 15–20، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40331/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی