video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

886

دانلود:

221

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی شاخص های ید رسانی در افراد بالای 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزایش پرکاری تیروئید پس از مصرف نمک یددار

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 12

چکیده

 نظر به افزایش مصرف نمک یددار جهت پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید به عنوان یکی از اولویت های برنامه های بهداشتی کشور در سالهای اخیر و نیز با توجه به گزارشهایی مبنی بر بروز پرکاری تیروتید پس از یدرسانی, این پژوهش به منظور پایش یدرسانی در ساکنین بالای 40 سال شهر تهران در سال 1375 انجام گرفت.طی یک بررسی توصیفی مقطعی 741 زن و 514 مرد بالای 40 سال به ترتیب با میانگین سنی 6/7±6/51 و 52.4±7 سال در دو گروه سنی 50-40 و بالای 50 سال به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گواتر از طریق لمس غده تیروئید تعیین و براساس طبقه بندی WHO درجه بندی شد. نمونه گیری ادرار جهت تعیین غلظت ید ادرار و نمونه گیری خون برای اندازه گیری غلظت هورمونهای تیروئید انجام گرفت. میزان ید ادرار با روش هضم و غلظت سرمی  T3, T4 و TSH توسط کیت های تجاری تعیین گردید.در 211 مرد و 367 زن در گروه سنی 50-40 سال, درصد گواترهای درجه 1 و 2 به ترتیب 53 و 22 در مردان و 53 و 35 درصد در زنان بود. درگروه سنی بالای 50 سال درصد گواترهای درجه 1 و 2 درمردان (303 نفر) به ترتیب 50 و 14 درصد و در زنان (374نفر) 51 و 23 درصد بود. متوسط ید ادرار 4/5 ±17 میکروگرم در دسی لیتر بود و در بیش از 87% افراد بالای 10 میکروگرم در دسی لیتر بود. متـوسـط غلظـت TSH ,T3 ,T4 به ترتیب 3/1± 4/8 میکروگرم در دسی لیتر, 35 ± 168 نانوگرم در دسی لیتر, 7/0 ± 4/1 میکریونیت در میلی لیتر بود. از نظر غلظت غیر طبیعی هورمونهای تیرویید تنها در یک مورد T4 و دو مورد T3 بالای X±3SD همراه با TSH طبیعی مشاهده شد و دو نفر TSH بالای 10 میکرویونیت در میلی لیتر داشتند. از نظر بالینی و بیوشیمیایی پرکاری تیروئید در هیچ یک از افراد مورد بررسی مشاهده نشد.نتایج نشان داد که در سال 1375 دریافت ید در اکثریت افراد مورد بررسی در حد کافی بوده است. به علاوه مصرف نمک یددار حاوی 40 ppm ید اثرات جانبی زیانباری را در فعالیت غده تیرویید ایجاد نکرده بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  سالارکیا، ناهید، ذاکری، حمید، سهیلی خواه، صدیقه، نفرآبادی، ماه طلعت، غروی نوری، اعظم، و عزیزی، فریدون. (1381). ارزیابی شاخص های ید رسانی در افراد بالای 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزایش پرکاری تیروئید پس از مصرف نمک یددار . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 11(41)، 7-12. SID. https://sid.ir/paper/40307/fa

  Vancouver: کپی

  سالارکیا ناهید، ذاکری حمید، سهیلی خواه صدیقه، نفرآبادی ماه طلعت، غروی نوری اعظم، عزیزی فریدون. ارزیابی شاخص های ید رسانی در افراد بالای 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزایش پرکاری تیروئید پس از مصرف نمک یددار . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1381؛11(41):7-12. Available from: https://sid.ir/paper/40307/fa

  IEEE: کپی

  ناهید سالارکیا، حمید ذاکری، صدیقه سهیلی خواه، ماه طلعت نفرآبادی، اعظم غروی نوری، و فریدون عزیزی، “ارزیابی شاخص های ید رسانی در افراد بالای 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزایش پرکاری تیروئید پس از مصرف نمک یددار ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 11، no. 41، pp. 7–12، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40307/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی