مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1391 | دوره:22 | شماره:98 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,962

دانلود:

517

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی یافته های MRI مغزی در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با افراد بدون میگرن

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

MRIQ3

چکیده

 سابقه و هدف: میگرن حدود 12 درصد از جمعیت عمومی را متاثر می سازد. بیماری میگرن یکی از علل ضایعات پارانشیم مغز است. با به کارگیری تصویربرداری مقطعی از مغز به خصوص MRI پنجره جدیدی بر روی پاتوژنز, تشخیص و پیگیری بیماران باز شده است. ما ضایعات تشریحی را در MRI مغز بیماران با میگرن و بدون میگرن را بررسی می نماییم.مواد و روش ها: این مطالعه به روش مورد - شاهدی و شامل 120 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بوده است که بین 50-30 سال سن داشتند. موارد با علایم بالینی میگرن به واحد MRI جهت تصویربرداری معرفی شدند. گروه شاهد (بدون میگرن) در مطالعه حاضر افرادی بودند که فاقد کرایتریای تشخیصی میگرن بوده اند. MRI مغز بیماران برای تشخیص تغییرات در شدت سیگنال مورد ارزیابی قرار گرفت. دو رادیولوژیست به طور یک سوکور یافته های غیر طبیعی در هر دو گروه استاندارد را بر اساس روش های اختصاصی مورد تشخیص قرار داده و ثبت نمودند.یافته ها: 60 نفر در هر یک از گروه های شاهد و مورد بررسی قرار داشتند که از لحاظ سن و جنس همسان بودند. میانگین سنی گروه مورد 39.3±6.9 سال و گروه شاهد 38.6±6.2 سال بود. در 35 نفر (58.3 درصد) از گروه مورد تغییر در سیگنال ماده سفید در سوپراتنتوریال مغز داشته اند در حالی که در 12 نفر (20 درصد) از افراد گروه شاهد تغیرات فوق را در MRI داشتند (p=0.000). کانون های با افزایش سیگنال ماده سفید به طور مشخصی نواحی تحت قشری مغز را درگیر کرده که در مواردی قشر مغز نیز درگیر بود.استنتاج: در بیماران مبتلا به میگرن ضایعات با سیگنال بالا اکثرا در ماده سفید و گاهی در قشر مغز دیده می شود لذا, اثبات وجود کانون های با سیگنال بالا در MRI در بیمارانی که علایم تیپیک میگرن را دارا می باشند, می تواند به تشخیص بیماری کمک نماید و حتی در پیگیری بیماران می توان استفاده نمود. تغییرات در سیگنال پارانشیم مغز بیماران مبتلا به میگرن می تواند نشان دهنده شدت بیماری و صدمه مغزی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID