Start: 2/6/2023 12:21:40 PMEnd: 2/6/2023 12:21:41 PM >> 860

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

93

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 24

چکیده

 مساله اساسی این پژوهش, بررسی رابطه بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متاهل دو شهر نجف آباد و فولادشهر است. این مطالعه مقطعی بر روی 757 نفر زن متاهل (381 نفر ساکن نجف آباد و 376 نفر ساکن فولادشهر) این دو شهر در استان اصفهان که حداقل 3 سال از مدت ازدواجشان می گذشت, انجام شده است. یافته ها نشان داد که بین سن و طول مدت ازدواج زنان با میزان رضایتمندی زناشویی آنان در شهر محل سکونت آنها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میزان رضایتمندی زناشویی زنان فولادشهری به طور کلی بالاتر بود. در هر دو شهر بین بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی همبستگی مستقیم وجود داشت؛ به این معنا که با افزایش بهزیستی روانی میزان رضایتمندی زناشویی زنان متاهل افزایش می یابد. همچنین, با افزایش طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان از میزان رضایتمندی زناشویی زنان کاسته می شود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که از یک طرف عواملی چون تعداد فرزندان و میزان بهزیستی روانی توانستند 35 درصد (R2=0.35) از تغییرات متغیر وابسته در نجف آباد را پیش بینی کنند. از طرف دیگر, متغیرهای سن زن و میزان بهزیستی روانی 43 درصد (R2=0.43) رضایتمندی زناشویی در میان زنان فولادشهری را تبیین نمودند. نتایج تعاملی نشان داد که متغیرهایی چون تعداد فرزندان و بهزیستی روانی در این دو شهر با هم تعاملی نداشتند. همچنین, نتایج نشان داد که متغیرهای سن و طول مدت ازدواج در این دو شهر متفاوت به لحاظ بافت قدیم و جدید دارای کارکردهای متفاوتی هستند. نتایج مدل تحلیل مسیر نیز حاکی از این است که عوامل سن زن, تحصیلات زن, تعداد فرزندان و بهزیستی روانی توانسته اند 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی