مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان | سال:1383 | دوره:13 | شماره:50 | صفحه شروع:22 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

95

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 26

چکیده

 مقدمه: میگرن یک بیماری شایع است که شروعش در بسیاری از موارد در نوجوانی است. گزارش‌های مربوط به شیوع میگرن در نوجوانان متفاوت بوده و بین 6 تا 12 درصد می‌باشد.هدف: هدف این مطالعه توصیفی- تحلیلی, که در بهار 1381 انجام شده, تعیین شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی رشت و تعیین فراوانی نسبی میگرن به تفکیک جنس و وجود اورا بود.مواد وروش ها: نمونه مورد مطالعه 1965 دانش‌آموز دبیرستانی 14 تا 18 ساله و ابزار تحقیق, پرسش‌نامه تشخیصی میگرن بود. این پرسش‌نامه که توسط دانشگاه کالیفرنیا, واحد سن دیگو و براساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد وضع شده, بین نمونه‌ها توزیع و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌نامه با استفاده از آزمون X2 و توسط نرم افزار SPSS.10 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: شیوع میگرن در گروه موردمطالعه 85/8% (1/10 تا 6/7, (0.95CI, شیوع میگرن با اورا 88/1% (5/2 تا 3/1, (0.95CI و میگرن بدون اورا (1/8 تا 8/5, (0.95CI بود. میگرن بدون اورا 3.7 برابر شایع‌تر از میگرن با اورا (P<0.0001) و شیوع میگرن در دختران 9/1 برابر شایع‌تر از پسران بود .(P<0.001)نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر شیوع نسبتا بالای میگرن در دانش آموزان دبیرستانی و لزوم شناسایی و درمان مناسب دانش آموزان مبتلا به میگرن است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID