مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

347

دانلود:

146

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه 7 اسالم، تالش

صفحات

 صفحه شروع 609 | صفحه پایان 625

چکیده

 این پژوهش برای شناخت رابطه گونه های علفی با عوامل محیطی, در جنگل حوضه 7 اسالم انجام شده است. 17 ترانسکت خطی با 1600 متر گرادیان ارتفاعی و با فاصله افقی 3000 متر از یکدیگر در منطقه پیاده شد. سپس در امتداد ترانسکت ها 46 قطعه نمونه 400 متر مربعی با اختلاف ارتفاع 200 متر در نظر گرفته شد. برای تعیین درصد پوشش علفی, سه قطعه نمونه 25 مترمربعی در امتداد قطر پلات اصلی و در داخل آن, قطعه نمونه یک متر مربعی مورد استفاده قرار گرفت. درصد شیب و جهت جغرافیایی به عنوان متغیر مستقل و مقدار فراوانی-پوشش هرگونه علفی بر اساس معیار دومین به عنوان متغیر تابع ثبت شدند. سپس از هر ایستگاه نمونه خاک به منظور تجزیه و تحلیل عوامل خاکی برداشت شد. برای ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ ارتباط گونه ها با ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ محیطی از آنالیز تطبیقی متعارفی (Canonical Correspondence Analysis = CCA) و برای تعیین نوع رابطه از آنالیز رگرسیون چند گانه (Multiple Regression) اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺷ ﺪ . بر اساس نتایج, خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را بر درصد پوشش گونه ها نشان دادند و از بین خصوصیات خاک, کربن آلی, فسفر و پتاسیم مهم ترین عوامل بودند. در گونه های متعلق به تیره گندمیان با افزایش سیلت, درصد پوشش افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خداپرست، فاضل، پوربابایی، حسن، صالحی، علی، و رایف، آلبرت. (1399). تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه 7 اسالم, تالش. پژوهش و توسعه جنگل، 6(4 )، 609-625. SID. https://sid.ir/paper/401593/fa

  Vancouver: کپی

  خداپرست فاضل، پوربابایی حسن، صالحی علی، رایف آلبرت. تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه 7 اسالم, تالش. پژوهش و توسعه جنگل[Internet]. 1399؛6(4 ):609-625. Available from: https://sid.ir/paper/401593/fa

  IEEE: کپی

  فاضل خداپرست، حسن پوربابایی، علی صالحی، و آلبرت رایف، “تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه 7 اسالم, تالش،” پژوهش و توسعه جنگل، vol. 6، no. 4 ، pp. 609–625، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/401593/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی