مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,368

دانلود:

628

استناد:

2

اطلاعات

عنوان

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version) JSPE-HP)

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 211

چکیده

 مقدمه: همدردی نقش مهمی در ارتباط بیمار با پزشک یا دندانپزشک معالج وی بازی می کند. یکی از بیشترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی همدردی پرسشنامه (Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version (JSPE-HP می باشد. از آنجا که این پرسشنامه تاکنون در ایران به کار برده نشده است, مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه JSPE-HP برای استفاده در جمعیت فارسی زبان انجام شد.روش: متن اصلی انگلیسی پرسشنامه JSPE-HP با روش مستقیم - معکوس به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه بر روی 30 دانشجوی دندانپزشکی و پزشکی بررسی گردید. همچنین روایی و سنجش سازگاری درونی پرسشنامه بر روی 554 دانشجو ارزیابی شد.یافته ها:ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه JSPE-HP بالاتر از 0.7 گزارش گردید که در این زمینه عالی می باشد (0.83). ضریب Intra class correlation coefficient) ICC) در ارزیابی مجدد آزمون برابر 0.82 محاسبه گردید (ضریب اطمینان 95 درصد: 0.87-0.80). دانشجویان سال اول دندانپزشکی و پزشکی دارای نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان بودند و این اختلاف معنی دار گزارش گردید (0.03=P). اختلاف معنی داری بین نمره دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترجمه فارسی پرسشنامه JSPE-HP دارای روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی همدردی با بیمار در جامعه فارسی زبان می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی پور، مریم السادات، و کرمی، محمدامین. (1391). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version) JSPE-HP). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 19(2)، 201-211. SID. https://sid.ir/paper/401/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی پور مریم السادات، کرمی محمدامین. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version) JSPE-HP). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1391؛19(2):201-211. Available from: https://sid.ir/paper/401/fa

  IEEE: کپی

  مریم السادات هاشمی پور، و محمدامین کرمی، “بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version) JSPE-HP)،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 19، no. 2، pp. 201–211، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/401/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری