مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بلورشناسی و کانی شناسی ایران
سال:1390 | دوره:19 | شماره:3
صفحه شروع:451 | صفحه پایان:462

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پتروژنز سنگ های آتشفشانی پلیوسن-کواترنری در استان اصفهان: با نگرشی برماگماتیسم آداکیتی

صفحات

 صفحه شروع 451 | صفحه پایان 462

چکیده

 سنگ های آتشفشانی پلیوسن-کواترنری در دو منطقه مجزا در جنوب خاوری-شمال باختری اصفهان با ترکیب آندزیت و داسیت برونزد دارند. بررسی داده های ژئوشیمیایی این سنگ ها و الگوی عناصر نادر و نادر خاکی نشان می دهند که این مواد آتشفشانی را مجموعه ای از سنگ های آهکی-قلیایی متوسط تا بالا تشکیل داده اند و از عناصر LREE و LILE غنی و از Nb, Ti تهی شده اند. در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت نیز دارای شیب ملایمی از عناصر نادر خاکی سبک به سمت عناصر نادر خاکی سنگین بدون بی هنجاری منفی اوروپیوم هستند. این سنگ ها حاوی مقادیر بالای SiO2 و Sr/Y Sr و La/Yb و مقادیر پائین تر MgO, Y و Yb نسبت به سنگ های آتشفشانی آهکی-قلیایی معمولی هستند و نشانی از ویژگی های آداکیتی نیز در آن ها دیده می شود. بر اساس داده های ژئوشیمیایی, این سنگ ها می توانند در اثر گداخت بخشی پوسته پائینی قاره ای یا ضخیم شده, و یا قطعه فرورانده آن در عمق به آمفیبول اکلوژیت تا گارنت-آمفیبولیت تبدیل شوند. تهی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین نشان دهنده یک فاز باقیمانده از گداخت حاوی گارنت و هورنبلند است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.