مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان | سال:1390 | دوره:20 | شماره:77 | صفحه شروع:40 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

495

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگی های شخصیت در زنان و مردان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 48

چکیده

 مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شایع ترین بیماری گوارشی در طب بالینی است که به دلیل نداشتن مبنای زیست شناختی مشخص, بیشتر نقش علل روانشناختی در ایجاد آن مورد بررسی قرار گرفته است.هدف: مقایسه ویژگی های شخصیت در سه گروه بیماران با غلبه اسهال, یبوست, تناوب اسهال-یبوست و بررسی جنس, سابقه خانوادگی بیماری و مدت ابتلا.مواد و روش ها: 85 بیمار با نمونه گیری تصادفی طبقه ای زمانی انتخاب شدند. این گروه شامل 21 بیمار با غلبه اسهال, 30 نفر با غلبه یبوست و 34 بیمار با تناوب غلبه اسهال-یبوست بودند. تشخیص IBS برای بیماران توسط پزشک متخصص گوارش پس از آندوسکوپی و ارزیابی های بالینی طبق ملاک ROME II تایید شد. برای بررسی ویژگی های شخصیت آزمودنی ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO ساخته مک کرا و کاستا استفاده شد. دیگر گروه ها و نیز ویژگی های جمعیت شناختی از طریق پرسش های تنظیم شده در ابتدای پرسشنامه اصلی شخصیت, تعیین و گروه ها از یکدیگر تفکیک شدند.نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سه گروه بیمار با غلبه اسهال, یبوست و تناوب اسهال-یبوست از لحاظ ویژگی های شخصیت تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. بیماران دارای سابقه خانوادگی IBS نسبت به آن هایی که به عنوان اولین نفر در خانواده دچار می شدند در برون گرایی نمره بیشتری کسب کردند و کسانی که بیش از 6 ماه دچار بودند و افرادی که تجربه استرس داشتند (نسبت به افرادی که کمتر از 6 ماه بیمار بودند و آن هایی که استرس کمتری داشتند) در خرده مقیاس روان رنجور خویی نمره بیشتری بدست آوردند.نتیجه گیری: عوامل روانشناختی در چگونگی تجربه IBS در بیماران نقش دارد. روان رنجورخویی ممکن است با چگونگی تجربه بیماری (همراه با استرس و تجربه طولانی بیماری) ارتباط داشته باشد. بنابراین, ویژگی های شخصیتی به عنوان یکی از عوامل مهم روانشناختی در بهبود این بیماران باید توسط روانپزشکان و متخصصان به طور جداگانه در نظر گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID