مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر عصاره های آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه ای

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 148

چکیده

 ترکیبات شیمیایی موجود در برخی از گیاهان, اثر بازدارندگی روی فعالیت نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp. ) دارند. در این مطالعه تأثیر عصاره آبی و یا پودر خشک تعدادی از گیاهان بر فعالیت دو گونه M. incognita و M. javanica در خاک سترون و خاک مزرعه بررسی گردید. تیمار لاروهای سن دو گونه های مذکور با عصاره آبی 25 گیاه در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که عصاره های منداب, فلفل زینتی, ترخون, کنجد, کرچک, کنگر, زیتون تلخ و گوش بره باعث مرگ بیش از 50% لاروهای هر دو گونه پس از 48 ساعت شدند. در خاک سترون, عصاره سلوی با 9/78% و بذر گلرنگ با 9/46% کاهش فاکتور تولیدمثل, به ترتیب در M. incognitaو M. javanica, روی گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا مؤثرترین تیمارها بودند. عصاره های خارلته و منداب نیز فاکتور تولیدمثل هر دو گونه را کاهش دادند, ولی هیچ یک از تیمارها بر وزن تر و خشک شاخساره تأثیری نداشتند. در خاک مزرعه, عصاره های منداب با 2/57% و کرچک با 0/51% کاهش فاکتور تولیدمثل, به ترتیب در M. incognitaو M. javanica بیشترین تاثیر را در بین عصاره های منداب, کرچک, ترخون و خارلته داشتند. همه تیمارهای اعمال شده در خاک مزرعه باعث افزایش معنی دار وزن تر شاخساره گوجه فرنگی آلوده شد ند. در خاک سترون, پودر خشک سلوی و خارلته, به ترتیب با 3/70% و 7/49% کاهش فاکتور تولیدمثل M. incognita, نسبت به منداب, فلفل زینتی, کرچک, زیتون تلخ و بذر گلرنگ تأثیر بیشتری داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زندیه شیرازی، لیلا، و کارگربیده، اکبر. (1398). تأثیر عصاره های آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه ای. بیماریهای گیاهی، 55(2 )، 129-148. SID. https://sid.ir/paper/399679/fa

  Vancouver: کپی

  زندیه شیرازی لیلا، کارگربیده اکبر. تأثیر عصاره های آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه ای. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1398؛55(2 ):129-148. Available from: https://sid.ir/paper/399679/fa

  IEEE: کپی

  لیلا زندیه شیرازی، و اکبر کارگربیده، “تأثیر عصاره های آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه ای،” بیماریهای گیاهی، vol. 55، no. 2 ، pp. 129–148، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399679/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی