video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

262

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت های پستانی و تولید شیر در تلیسه های نژاد هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 69

چکیده

 مسئله: عفونت در تلیسه های شیری می تواند باعث ایجاد آسیب به بلوغ بافت های ترشحی و در نهایت کاهش تولید شیر در آن ها گردد. کارایی آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های داخل پستانی در تلیسه های غیر آبستن و تلیسه ها در اولین آبستنی, توسط تعداد کمی از محققین مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: از مطالعه حاضر مقایسه ی زمان درمان دوره خشکی در کنترل عفونت های داخل پستانی بعد از زایش و میزان تولید شیر در تلیسه های شکم اول بود. روش کار: بدین منظور, 75 راس تلیسه شکم اول در 3 گروه, 60 روز قبل از زایش (گروه A) و 30 روز قبل از زایش (گروه B) و 60-30 روز قبل از زایش به عنوان گروه C قرار داده شدند. ترشحات غدد پستانی هر تلیسه قبل از زایش جهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع آوری گردید. سپس درمان داخل پستانی با پماد کلوکساسیلین در 50 تلیسه گروه های A و B صورت گرفت. در روز سوم پس از زایش, 10 میلی لیتر شیر از 75 تلیسه در هر 3 گروه در یک لوله 12 میلی لیتری استریل, جهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع آوری گردید. میزان تولید شیر تلیسه ها در هر 3 گروه در روز های 30, 60 و 90 پس از زایش ثبت گردید. نتایج: بر اساس نتایج کشت باکتریایی ترشحات غدد پستانی و شیر, حداقل آلودگی باکتریایی در تلیسه های گروه B و بیش ترین آلودگی در تلیسه های گروه کنترل مشاهده گردید. بین تلیسه های گروه A و C نیز تفاوت معنی دار مشاهده شد. با بررسی میزان تولید شیرتلیسه ها در هر 3 گروه مشخص شد که اختلاف معنی داری بین تولید شیر در روز 30 و 90 بعد از زایش در 3 گروه وجود دارد و حداکثر میزان تولید در گروه B و سپس گروه A مشاهده گردید. نتیجه گیری-کلی: در نهایت به دلیل احتمال باقی ماندن آنتی بیوتیک در شیر توصیه می گردد که درمان خشکی تلیسه ها در روز 30 قبل از زایش انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گورانی نژاد، سعد، موری بختیاری، نغمه، و شهپری، مسلم. (1397). ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت های پستانی و تولید شیر در تلیسه های نژاد هلشتاین. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، 14(4 )، 61-69. SID. https://sid.ir/paper/399647/fa

  Vancouver: کپی

  گورانی نژاد سعد، موری بختیاری نغمه، شهپری مسلم. ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت های پستانی و تولید شیر در تلیسه های نژاد هلشتاین. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)[Internet]. 1397؛14(4 ):61-69. Available from: https://sid.ir/paper/399647/fa

  IEEE: کپی

  سعد گورانی نژاد، نغمه موری بختیاری، و مسلم شهپری، “ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت های پستانی و تولید شیر در تلیسه های نژاد هلشتاین،” مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، vol. 14، no. 4 ، pp. 61–69، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399647/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.