video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (. Triticum durum L)

صفحات

 صفحه شروع 697 | صفحه پایان 707

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر تنش اسمزی در لاین های گندم دوروم, 83 لاین گندم دوروم در دو سطح پتانسیل اسمزی صفر (شاهد) و 4-بار (تنش) مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. آزمایش در دو شرایط در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. اعمال تنش اسمزی, با هدف شبیه سازی تنش خشکی, با استفاده از PEG6000 صورت گرفت. کشت بوته ها در گلدان های پلاستیکی پر شده از ماسه به قطر 10 و با ارتفاع 50 سانتی متر انجام شد. آبیاری همه گلدان ها تا زمان سبز شدن بذور با آب معمولی انجام شد. بعد از سبز شدن بذور, از محلول هوگلند بدون PEG6000 برای آبیاری گلدان های شاهد و حاوی PEG6000 برای آبیاری گلدان-های تحت تنش استفاده شد. صفات مورفولوژیکی شامل طول ریشه و ساقه, وزن تر و خشک ریشه و ساقه, حجم و سطح ریشه یک ماه بعد از اعمال تنش اندازه گیری گردیدو شاخص های Ti و SIIG براساس این صفات محاسبه گردید. لاین ها در شاخص Ti تمامی صفات دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% بودند. در این مطالعه برای انتخاب ژنوتیپ های متحمل از شاخص SIIG استفاده گردید. بر اساس این شاخص, لاین های 9, 16, 24, 25, 26, 34, 38, 53 و64 متحمل به تنش اسمزی و لاین های 22, 29, 30, 51, 52, 61, 73, 77, 79 و 82 حساس به تنش اسمزی بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امامی، صغری، اصغری، علی، محمددوست چمن آباد، حمیدرضا، رسول زاده، علی، و رمزی، الناز. (1398). بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (. Triticum durum L). تنش های محیطی در علوم زراعی، 12(3 )، 697-707. SID. https://sid.ir/paper/399458/fa

  Vancouver: کپی

  امامی صغری، اصغری علی، محمددوست چمن آباد حمیدرضا، رسول زاده علی، رمزی الناز. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (. Triticum durum L). تنش های محیطی در علوم زراعی[Internet]. 1398؛12(3 ):697-707. Available from: https://sid.ir/paper/399458/fa

  IEEE: کپی

  صغری امامی، علی اصغری، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، علی رسول زاده، و الناز رمزی، “بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (. Triticum durum L)،” تنش های محیطی در علوم زراعی، vol. 12، no. 3 ، pp. 697–707، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399458/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی