مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی HIV مثبت و منفی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 76

چکیده

 مقدمه: امروزه اعتیاد تزریقی به مواد مخدر و عفونت HIV ارتباط تنگاتنگی با هم دارند بویژه که اعتیاد تزریقی از موضوع های روز بهداشتی ایران است. تعداد قابل توجهی از این افراد معتاد دچار عفونت HIV بوده و همین گروه هم به علت مصرف مواد مخدر مستعد ابتلای به انواع اختلال های روحی و روانی هستند. هدف: تعیین فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی به مواد مخدر HIV مثبت در مقایسه با HIV منفی.مواد و روش ها: با طراحی یک مطالعه توصیفی-مقطعی به مقایسه فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی HIV مثبت و HIV منفی پرداختیم. 270 معتاد تزریقی وارد مطالعه شدند که 90 نفر HIV مثبت و 180 نفر HIV منفی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه استاندارد  Beck Depression Inventory (BDI) بررسی افسردگی بر مبنای گزارش خود بیمار و چک لیستی برای ثبت ویژگی های دموگرافی بود.نتایج: متوسط سن شروع تزریق 7.1±38.25 سالگی بود. از افراد HIV مثبت, %79 افسردگی داشتند که در %7.8 آنها از نوع شدید بود. اما مشکل افسردگی افراد در %60 گروه HIV منفی وجود داشت که در %7.1 آنها شدید بود.نتیجه گیری: فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی HIV مثبت بیشتر از HIV منفی است. پیشنهاد می کنیم که دقت و ارزیابی بیشتری بر وضع روحی-روانی بیماران دچار عفونت HIV معطوف شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.