مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اندکس سفالیک در بزرگسالان گیلانی (بررسی سفالومتری)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 14

کلیدواژه

اندازه گیری ابعاد سر ( سفالومتری)Q3

چکیده

 مقدمه: بررسی ویژگی های مورفولوژی طبیعی جمجمه با اندازه گیری دقیق امکان پذیر است که در مجموع به آن سفالومتری گفته می شود مهم ترین بخش سفالومتری اندازه گیری طول و عرض جمجمه است. گیلانی ها معروف به صاف بودن پشت سرشان هستند. برای بررسی دقیق ویژگی های مورفولوژی جمجمه باید از سفالومتری و محاسبه اندکس سفالیک استفاده کرد.هدف: بررسی اختلاف احتمالی اندکس سفالیک گیلانی ها با نتایج سایر مطالعات.مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر توصیفی طی یک سال بر روی190  فرد گیلانی, از تمام گیلانی هایی که به علل مختلف در بیمارستان پورسینای رشت بستری شده یا به طور سرپایی مداوا شده و دارای رادیوگرافی ساده رخ و نیم رخ جمجمه بودند استفاده شد. اندکس سفالیک در رادیوگرافی ساده جمجمه افراد با استفاده از خط کش و اندازه گیری نسبت بیشترین عرض به بیشترین طول جمجمه ضرب در صد محاسبه و بررسی آماری شد.نتایج: از 190 فرد گیلانی مورد مطالعه151  نفر مرد و 39 نفر زن با میانگین سنی 31/8 ساله بودند. میانگین بیشترین عرض و بیشترین طول جمجمه به ترتیب 1.0±15.358 و 1.1±17.752 سانتی متر بود. میانگین اندکس سفالیک 4.4±86.4 بوده که در محدوده براکی سفال قرار دارد. در کل 90 درصد افراد جمجمه براکی سفال و 10 درصد جمجمه مزوسفال داشتند و هیچ جمجمه دولیکوسفال مشاهده نشد.نتیجه گیری: در این مطالعه نیز مانند بررسی های سایر مناطق ایران بر روی بزرگسالان, شکل جمجمه در افراد گیلانی عمدتا براکی سفال بوده است؛ گرچه این نتایج با یافته های سایر مناطق دنیا که در آنها اکثر جمجمه ها مزوسفال است تفاوت دارد, اما با سایر ساکنان ایرانی تفاوتی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی