مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش توانبخشی در پرستاری
سال:1399 | دوره:7 | شماره:1
صفحه شروع:11 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

151

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی بر سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 22

چکیده

 مقدمه: توانبخشی شغلی یکی از ابعاد مهم توانبخشی است که با افزایش کارایی و بازگرداندن توانایی ها و به حداقل رساندن اثرات محدودیت ها, کمک میکند تا فرد توانخواه به استقلال فردی, اجتماعی و اقتصادی برسد و علاوه بر اینکه نیاز شغلی خود را مرتفع می سازد, بتواند عوامل روانشناختی را نیز در خود تقویت نماید. هدف از این پژوهش, بررسی اثربخشی برنامه ی توانبخشی شغلی بر سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی بود. روش کار: طرح این پژوهش مطالعه ی تک آزمودنی بود. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند, 3 نفر از افراد دارای آسیب نخاعی انتخاب شدند و طی 8 جلسه به صورت انفرادی تحت آموزش برنامه توانبخشی شغلی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری دادهها, پرسشنامه ی سرمایه های روانشناختی لوتانز بود. نتایج با استفاده از تحلیل دیداری, معناداری آماری یا شاخص پایایی تغییر و معناداری بالینی یا درصد بهبودی, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج تحلیل دیداری نشان داد که برای هر سه شرکت کننده, نمودارهای مرحلهی B )مداخله( طی جلسات آموزش روند رو به صعود داشت. همچنین, برنامه آموزش توانبخشی شغلی با شاخص پایایی تغییر بزرگتر از 96 / 1 و درصد بهبودی بالاتر از 50 در مراحل مداخله و پیگیری بر سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی تأثیر داشت. به عبارت دیگر, برنامه توانبخشی شغلی هم از نظر آماری و هم از نظر بالینی معنادار بود. علاوه براین, ثبات تغییر نمرات در مرحلهی پیگیری تأیید شد. نتیجه گیری: از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از برنامه توانبخشی شغلی میتوان سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی را افزایش داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.